MEN NỒNG THÁNG TƯ [ MISSION OF THE APRIL]



Tháng tư về cho cái nắng nao nao
Ô cửa nhỏ xốn xang hương bách hợp
Mơn man tóc rối chụm môi hôn khẽ
Con phố rùng mình chếch choáng ngà say.

Hỏi hoa hỏi nắng hỏi mây
Men nồng tạo hóa ngất ngây lòng chàng???

...................
April for the sunshine yet
The small doorway fluttered because of the aroma of  MADONNA LILY
  The wind was fluttering, making hair messy, it kissed its lips slightly
The street shuddered drunkenly.

Ask flowers to ask the sun

The enamel of god makes him ecstatic

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes