SỰ TÍCH CHẦU BÀ ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN (MẪU ĐÔNG CUÔNG)


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
............................
.................................

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn được coi là hóa thân của Thánh Mẫu thượng ngàn. Bà vốn dòng công chúa thiên thai, con vua Đế Thích,  giáng sinh hạ giới, quyền cai thượng ngàn, quyền cai tam thập lục chấu, 81 cửa ngàn đất Việt.
ĐỀN THỜ CHÍNH:  Đền Mẫu Đông Cuông ( Yên Bái), Đền Suối Mỡ ( Bắc Giang), Đền Bắc lệ ( trên đường đi Lạng Sơn), Thác Cái Thác Con ( Hà Giang)
Lại có sự tích cho rằng, bà giáng sinh vào Lê gia ( tên là Lê Thị Kiểm), ở  Thác Cái Thác Con, Hà Giang, sau trở thành Bà Chúa Thượng Ngàn.
 Trong Tứ Phủ, bà là vị chầu có quyền hành tối cao của tòa Sơn Trang mà hầu hết các chầu đều ở trên Sơn Trang,( chỉ sau chầu Đệ Nhất).
 Đây là vị chầu hay giáng đồng nhất hàng chầu vì bất kể đồng cựu hay đồng tân đều thỉnh bà về trong các tiệc hầu. 
Khi giáng đồng, bà mặc áo màu xanh, cầm quạt khai cuông rồi múa mồi.
Trong lễ mở phủ: Chầu về chứng đàn ( dàn sơn tran màu xanh- đây cũng là dàn mã bắt buộc phải có trong các lễ mở phủ)
 Đối với các tân đồng, khi bắt đầu vào hầu thánh thường được các đồng thầy sang khăn ở giá CHẦU ĐỆ NHỊ
 Vào các dịp lễ tiệc ( nhất là lễ THƯỢNG NGUYÊN) hàng năm thì thường có nghi thức gọi là TRÌNH GIẦU. 
 NGHI THỨC TRÌNH GIẦU như sau: Khi chầu về ngự đồng, các con nhang đệ tử có căn số( đã tôn bát hương bản mệnh) sẽ vô ngồi giữa chiếu ngự, thầy sẽ phủ khăn đỏ lên đầu cho, sau đó đội mâm GIẦU TRINH ( gồm cau, lá trầu, vỏ , thuốc lào, thuốc lá, tiền hành sai ( 13 hoặc 15 tờ tiền) để dâng Chúa Sơn Trang và 12 cô tiên nàng ( có thể thêm 2 chầu).
Thầy đồng trong giá CHẦU ĐỆ NHỊ sẽ cầm mồi ( hoặc hương đã đốt cháy) để chứng mâm GIÀU TRÌNH,sau đó xin đài âm dương, nếu được nhất âm, nhất dương ( một đồng tiền xu sấp và một đồng xu ngửa) là đã được Phật Thánh chứng tâm.
CHẦU ĐỆ NHỊ được thờ ở bất cứ đền nào có rừng, có núi, có MẪU ĐỆ NHỊ ngự, nhưng khi thỉnh giá này, người ta hay thỉnh tới đền Đông Cuông là nơi in dấu rõ nhất thuộc tỉnh Yên Bái.

VĂN CHẦU ĐỆ NHỊ như sau:
Tiên thánh thượng ngàn dâng văn tiên thánh thượng ngàn
Đông cuông tuần quán giáng đàn chứng đây
Trên ngàn gió cuốn rung cây
Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn
Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào
Gập ghềnh quán thấp lều cao
Gập ghềnh quán thấp lầu cao
Chèo ra núi đỏ chèo vào ngàn xanh
Thượng ngàn tôi tú anh linh
Thượng ngàn tôi tú anh linh
Ngôi cao công chúa quyền hành núi non
Anh linh đã có tiếng đồn
Anh linh đã có tiếng đồn
Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh
Da ngà mắt phượng long lanh
Da ngà mắt phượng long lanh
Mày hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà
Nhụy hồng tuyết điểm màu da
Nhụy hồng tuyết điểm màu da
Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai

Vốn dòng công chúa Thiên thai
Giáng sinh hạ giới quyền cai thượng ngàn...

____________________________
The second Forest Goddess is considered to be the reincarnation of Forest Mother Goddess.
She is a princess, the daughter of De Thich King, born on Earth to control the forests in the country.
Main temple: Dong Cuong Temple (Yen Bai), Suoi Mo temple (Bac Giang), Bac Le temple (on the way to Lang Son), Thac Cai Thac Con (Ha Giang).
It is said that she was born in the family of Le (her name was Le Thi Kiem) in Thac Cai Thac Con, Ha Giang. Later, she became the Forest Goddess.
In the Motherr Goddess religion, she has the supreme control over the forest realm (most goddesses (Chau) in the Mother Goddess religion are in the forest except for the first goddess (Chau De Nhat)).
This is the goddess who usually appears in the trance ceremonies.
When appearing, she wears green costumes, holds a fan and dances.
In the trance ceremony: she approves of the green offerings.
For the spirit mediums, when starting to participate in trance ceremonies, the spirit mediums are usually received in the second Forest Goddess' incarnation.
On the special occasions, they usually have the TRINH GIAU ritual.

TRINH GIAU RITUAL: When the goddess appears in the trance ceremonies, the spirit mediums sit in the middle of the mat. The teacher then covers their head with read towel. Then they put the tray of offerings (including betal and areca, cigarette, money (13 to 15 sheets)) on their head to pay respect to the forest goddess and 12 fairies.
The teacher, in the second forest goddess, use incense to approve of the offerings. After that, he casts coins. If the coins are head and tail, it means they have been successful.
The Second Forest Goddess is worshipped in the temple near forests, mountains where there are the forest Mother Goddess. Dong Cuong temple is one of the most trustworthy temple to pay respect to her.

Some sentences in the song about the second Forest Goddess:

Visting Dong Cuong temple
you will see the winds shaking the trees

Under the stream there are fish
and birds fly back to the forest

Late at night
when the moon is shining
The forest goddess appears

She looks so stunning
and she is very talented
...


.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes