SỰ TÍCH QUAN ĐỆ TỨ KHÂM SAI


TRÀ MY VŨ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1- Tên đầy đủ: Quan lớn khâm sai quyền cai tứ phủ:

2-Tước phong: Thiên Hựu đại vương thượng đẳng tối linh thần

3- Đền thờ chính:  Đền ở Vĩnh Bảo, ở đền Mẫu Sinh

4- Thân thế:Quan đệ tứ khâm sai đứng hàng thứ tư trong ngũ vị tôn quan. Ông không xuống trần, trấn giữ đồng bằng địa linh. Ông là người biên chép sổ sách sinh tử.
Ông là con trai thứ tư của vua cha Bát Hải Động Đình, được vua cha cho trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ. Ông thường ngự trên thiên đình, biên chép sổ sinh tử.Cũng như quan lớn đệ nhất, ông không giáng trần.
Quan lớn ít khi ngự đồng, thường thì vào các đại lễ người ta mời quan giáng đền phủ.
Khi ngự đồng, ông mặc màu vàng thêu rồng, hổ phù, làm lễ khai quang rồi chứng sớ điệp. Trong lễ mở phủ, sẽ mời quan về chứng đàn địa phủ ( gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ ( voi và nghê, hoặc lân- màu vàng)
Hầu hết các đền phủ đều thờ ngũ vị tôn ông, quan lớn đệ tứ ngồi bên trái cạnh quan đệ ngũ Tuần Tranh.
Tiệc ông vào ngày 24 tháng 4.
 Khi hầu giá quan đệ tứ có văn rằng:
Tiệc bản loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
Vốn con trời cai ngự thiên cung
Bảng vàng choi chói vua phong
Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang
Chuyển quan san trên trời dưới đất
Quản thông tri phép Phật truyền ra
Cầu ô bắc sông Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời
Thử dạo chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa
Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai người hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng
Bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngựoc
Chỉ hại người chẳng trước thời sau
Lỗi lầm có xá chi đâu
Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi


____________________________________________

1. Full name: The fourth bailliff mandarin of the Mother Goddess religion
2. Title: Thien Huu Lord
3. Main temple: a temple in Vinh Bao, Sinh Mother Goddess temple
4. Background: The fourth mandarin is the fourth of the five mandarins in the Mother Goddess religion. He has never been born on Earth and is in charge of the plain. He keeps the record of birth and death. 
He is the fourth son of Bat Hai Dong Dinh King who gives him the power to control the plain of the country. He is usually in Heaven to compile the book of birth and death. Like the first mandarin, he has never been born on Earth. He rarely appears in the trance ceremonies, yet, in the important ones, he is invited by the attendees. When he appears, he usually wears yellow costumes with embroidered dragons and tigers and approve of the offerings offered by the participants in the ceremonies.
In the trance ceremonies, he is invited to approve of the offerings belonging to the realm of Earth (including paper yellow dragons, phoenixes and elephants, etc.)
In most of the temples of the Mother Goddess religion, he is usually placed next to the fifth mandarin.
His anniversary falls on the 24th of April, Lunar Calendar.

Some sentences in the song about the fourth mandarin:
Inviting the Fourth Great Mandarin
The son of Heaven
He has strong power
to control the Earth and the Heaven
...

    

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes