SỰ TÍCH CÔ MƯỜI MỎ BA -THE LEGENDARY MS. MUOI MO BA


Cô Mười Đồng Mỏ là Thánh Cô thứ mười trong Tứ Phủ Thánh Cô, sau Cô Chín Sòng Sơn và trước Cô Bé Thượng Ngàn.
Danh hiệu: Cô Mười Mỏ Ba.
Đền thờ: Cô được thờ ở đền Chầu Mười ở Mỏ Ba, huyện Đồng Mỏ, Lạng Sơn
 Cô theo hầu Chầu Mười Đồng Mỏ, có công cùng nữ tướng giúp vua Lê đánh giặc Minh và tiêu diệt đội quân của Liễu Thăng.
Thần tích về Cô và Chầu Mười hầu như không thấy trong các tài liệu.
Có tài liệu chép rằng, Cô được giao cai quản các mỏ vàng, mỏ bạc ở Chi Lăng.
Theo bản văn thì Cô Mười là một thánh nữ xinh đẹp, vui vẻ, thân thiện
. Vì Cô Mười không chấm đồng nên ít khi ngự đồng. Cô chỉ ngự đồng khi có tiệc lớn, hoặc là các thanh đồng bắc ghế tại đền Chầu Mười Đồng Mỏ.
 Khi ngự đồng cô mặc áo vàng tươi, chít khăn củ ấu, mang cờ và kiếm.
Ngày tiệc là ngày 10/11  âm lịch hàng năm.
................................
Co Muoi Dong Mo is the tenth Thanh Co in Tu Phu Thanh Co, after Co Chin Song Son and before Co BeThuong Ngan.
Title: Ms. Muoi Mo Ba.
Temple: She is worshiped at Chau Muoi temple in Mo Ba, Dong Mo district, Lang Son
 She followed Chau Muoi Dong Mo, made merit with the female general helping King Le fight the Minh invaders and destroy Lieu Thang's army.
The legend of Co and Chau Muoi is hardly seen in the documents.
There are documents that say that she was assigned to run the gold and silver mines in Chi Lang.
According to the text, Co Muoi is a beautiful, cheerful, friendly saint
. Because she does not dot copper, she rarely dwells. She only dwells in the field when there is a big party or the maids at Chau Muoi Dong Mo temple.
 While sitting in the field, she wears a bright yellow shirt, is covered with a baby scarf, carries flags, and a sword.
The party day is November 10th of the lunar year every year.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes