CHẦU BẢY TÂN LA, CHẦU BẢY KIM GIAODành cho các bạn thích tìm hiểu ĐẠO MẪU VIỆT NAM
...................................
.....................................................
THÂN THẾ:
Theo tương truyền thì CHẦU là tướng của Hai Bà Trưng, hạ sinh ở MỎ BẠCH THÁI NGUYÊN, hóa thân tại TÂN LA.
TƯỚC PHONG: Chầu anh linh giúp dân, giúp nước, được các triều vua truy tặng ANH HÙNG LIỆT NỮ.
Chầu vốn người dân tộc MỌI, giáng thế giúp dân dẹp giặc giữ yên bờ cõi. 
Chầu hạ sinh đất Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên.
Lớn lên, Chầu giúp dân dẹp giặc ngoại xâm trên đất Thái Nguyên.
Khi hòa bình, Chầu dạy người dân tộc MỌI biết canh tác trồng trọt, chăn nuôi.
Chầu còn dạy cho dân biết trồng CHÈ TUYẾT.
Khi đã về thượng giới, Chầu được giao quyền quản cai núi rừng MỎ BẠCH, THÁI NGUYÊN..
Tương truyền vào những đêm trăng sáng, Chầu thường cùng các tiên nàng hội họp giữa rừng xanh.
Có tài liệu chép rằng, bà là tướng dưới thời Hai Bà Trưng, cùng Chầu Tám Bát Nàn đánh giặc, được nhân dân ghi nhớ công lao và lập đền thờ tại Tân La, Hưng Yên, gọi là CHẦU BẢY TÂN LA.
 CHẦU BẢY KIM GIAO ( CHẦU BẢY TÂN LA) là vị chầu ít ngự đồng nhất trong TỨ PHỦ CHẦU BÀ.
Chỉ những ghế sát căn Chầu hoặc các ghế  hầu tại cửa đền ngài mới thỉnh giá Chầu về.
Khi ngự đồng, Chầu mặc áo màu tím hoặc màu xanh, khai cuông rồi múa mồi.
ĐỀN THỜ:
Chầu bà được thờ tại ĐỀN KIM GIAO tại Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên.
Bản chầu văn về CHẦU BẢY TÂN LA như sau:

Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao
Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm
Đền thờ lập ở sơn lâm
Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh
Đền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo
Đền thờ vượn hót thông reo
Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh
Gà rừng thường lệ điểm canh
Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa
Dạo chơi phong cảnh sơn hà
Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ 
Tiếng đồn khắp hết thượng du
Anh linh thần nữ đền thờ tối linh
Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài
Khi lên tấu đối thiên đài
Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về 
Dạo chơi non nước giang khê
Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao
Bạn tiên mừng rỡ đón chào
Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng 
Non tiên lạc thú hồng trần
Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh
Có phen Định Hoá hiện hình
Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình , Phổ Yên 
Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên
Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao
Nước trong như suối động đào
Non xanh như vẽ cù lao thị thành
Đêm khuya gió mát trăng thanh
Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca
Nhạc thiều văng vẳng xa xa
Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời
Phép tiên vốn thực người trời
Giáng lâm dương thế cứu người trần gian
Lòng thành thắp nén tâm nhang 
Hương hoa trái quả,thượng đàn kính dâng
Thỉnh chầu chắc giáng lai lâm
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

__________________________
BODY:

According to legend, CHAU is the general of Hai Ba Trung, born in MO BACH THAI NGUYEN, reincarnated in TAN LA.

TOC PHONG: Châu í sacred to help the people and help the country.

She is the person of Moi, descending to help the people to keep the enemy from resting in the world

She was born in Thanh Lien, Mo Bach and Thai Nguyen.

Growing up, Chầu helped people to defeat foreign invaders on Thai Nguyen land.


When peace, Chầu teaches EVERY ethnic people how to cultivate crops and raise animals.
Chầu also teaches people how to plant TUYET TET.

When returning to the upper world, Chầu was assigned to govern the forest, MO BACH, THAI NGUYEN.

Legend has it that on the moonlit nights, Chầu often meets the fairies in the green forest.

There is a document that states that she was a general under Hai Ba Trung's reign, and Chầu Tam Bat Nan fought the invaders.

  CHAU BAY KIM GIAO(CHAU BAY TAN LA) is the least dynastic adoration in the TU PHU CHAU BA

Only those chairs close to the Chầu base or the servants at the temple's door will ask for the presence of Chầu.

While sitting in the field, Chầu wears purple or blue clothes, stubs and then dances.

TEMPLE:


Her adoration is worshiped at KIM GIAO TEMPLE in Thanh Liên, Mo Bạch, Thái Nguyên.


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes