SỰ TÍCH QUAN LỚN ĐỆ NHỊ GIÁM SÁT TRÀ MY VŨ
...........................................

!-Sắc phong: Nhạc thần đại vương- Đô đài giám sát- Đệ nhị thượng ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.
2- Đền thờ chính: Đền quan giám sát Hữu Lũng, Lạng Sơn và  ở Phố Cát, Thanh Hóa
Quan lớn thượng ngàn hay còn gọi là quan đệ nhị giám sát, là con thứ 2 của vua cha Bát Hải Động Đình.
 Theo lệnh vua cha,  ông hạ phàm vào hoàng cung vào ngày 10/11 năm bính dần. Ông là người văn võ song toàn, thông minh, chính trực, được nhân dân yêu mến, được các vương tôn, công tử kính phục và  tôn là sư phụ.
 Sau khi quy tiên, ông được trao quyền cai quản sơn lâm. Ông luôn ban phước lành cho dân  nghèo.
 Vào những năm thiên tai,  hạn hán ... người dân lập đàn cúng tế thì lập tức, ông cho trời mưa lớn
 Quan đệ nhị rất hay ngự đồng, mặc áo màu xanh lá cây, thêu rồng và đội mũ cánh chuồn.
 Quan về làm lễ tấu hương, khai quang bản đền
 Quan giám sát múa kiếm ( một kiếm)
  Nếu  là lễ mở phủ thì quan về nhận đồng, khai đàn mở phủ, về chứng đàn , chứng mã ( dàn mã màu xanh).. Ngoài ra, trước đại tiêc như mở phủ, tạ phủ, người ta thỉnh quan đệ nhị về thanh tra giám sát đàn mã mở phủ, đền phủ..
 Tiệc của ông  vào ngày 10/11/ là ngày ông hạ phàm.

Sau đây là văn quan lớn Đệ Nhị ( khi hầu giá quan lớn ):Sơn tiêu sơn động sơn trang
Đền thờ quan giám sát thượng ngàn tối linh
Muôn hoa đua nhị trên cành
Bộ nàng tha thướt yến quỳnh bẻ bai
Thượng ngàn giám sát quyền cai
Thông tri tam giới khâm sai đại thần
Có phen giá vũ đằng vân
Bát muôn công tử xa gần làm tôi
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần
Lệnh sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vần mưa sa
Điều thời thiên hạ xướng ca
Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi
Có phen thong thả ngự chơi
Tuyển người số mực chép người số son
Vua cha nghe hết nguồn cơn
Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
Lệnh truyền giáng hạ làm quan
Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành
Vừa năm ất dậu thai sinh
Mồng ba tháng một đã sinh ra người
Tuổi vừa ba bốn đi chơi
Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan
Song đường mừng rỡ yêu thương
Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
Mồng ba tháng một,một khi giờ dần
Sắc sai hà bá thuỷ thần
Quần tiên đón rước chẳng nhầm một ai
Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà
Đều thời vâng lệnh vua cha
Rước quan đệ nhị lên toà thượng thiên
Song đường thương nhớ chẳng yên
Sao ông nỡ để mối phiền dương gian
Sinh thành dưỡng dục núi non
Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
Vốn xưa ông ở thiên đình
Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian
Dù ai có lệnh kêu van
Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
Thiên tư chính trực thông minh
Giáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường


.............................................................................................................................................

The history of the God of Mountains and Forests
1.     Awarded the title: Lord of mountains and forests
2.     The main temple: Quan Giam Sat Temple in Huu Lung, Lang Son and Cat Street, Thanh Hoa
The God of Mountains and Forests is the second son of Bat Hai Dong Dinh King.


Following the order of the King, he was sent to the moral world and born in the royal family on November 10th in the year of Tiger. He was excellent at both martial arts and literature. Besides, his intelligence and kindness made him popular to the citizens and the nobility who also considered him a mentor.
After returning to Heaven, the Lord has been given the right to govern the mountains and forests. He always blesses the poor. In the years of natural calamities, people held ceremonies to pay tribute to him, and rains often poured down.
Lord of Mountains and Forests. wearing a green costume with dragons embroidered and a bonnet, often possesses the spirit medium in the trance ceremony (“hau dong”). He appears to clear up the atmosphere in the temple. He also uses swords in the ceremony.
If the ceremony is held for whoever wants to become an official believer of the Mother Goddess religion, Lord of Mountains and Forests confirms it with his appearance.
Before these special events, people often invite him to the temples so that he will check the joss money prepared for the occasions.
The memorial ceremony for Lord of Mountains and Forests is on November 10th.
Below are some sentences of the song about the Lord:
In the magnificent mountains
The temple of Giam Sat Lord appears so splendid
Flowers blossom everywhere
Blending with the light wind
All admire the power of the Lord
When suffering from prolonged droughts
Citizens pay tribute to Giam Sat Lord
He then blesses them with a downpour from the sky
With his blessing
The country enjoys its peacefulness and prosperity
…......................... 

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes