[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP] BA TỪ - THREE WORDS


. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. 

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes