TRUYỀN THUYẾT VỀ BÀ CHÚA VỰC VÔNG

Dành cho các bạn thích tìm hiểu về các NHÂN THẦN VIỆT NAM
...........................
...............

Khách đến Ninh Bình không thể không thăm Tam Cốc - Bích Động và Kinh đô Hoa Lư, Đền thờ Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Lê Đại Hành; càng không thể không đến thắp hương tại ĐỀN BÀ CHÚA VỰC VÔNG  cách không xa chỗ khúc uốn lượn của sông Hoàng Long, thuộc xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình.
 Bà tên là Nguyễn Thị Niên, con gái ông Nguyễn Quyện, một người danh tiếng lỗi lạc thời nhà Mạc
 ( ông là con trai của trạng nguyên Nguyến Thiến, quê làng Canh Hoạch).
Ông có 2 người con gái nhan sắc hơn người: Chị là Nguyễn Thị Nguyệt, là vợ vua Mạc Mậu Hợp, được tấn phong hoàng hậu. Người em là Nguyễn Thị Niên được đặc cách vào học ở trường Quốc Tử Giám, cùng khóa với Mỹ quận công Bùi Văn Khuê người làng Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Ông vốn là người thông minh tài giỏi, võ nghệ cao cường.
Sau đó, hai người nên duyên chồng vợ.
 Thấy em gái vợ xinh đẹp, tài sắc vua Mạc Mậu Hợp sinh lòng mến mộ và tính kế hãm hại chồng bà.
 Biết chuyện, vợ chồng Bùi Văn Khuê cùng một số thủ hạ lui về trấn giữ vùng Gia Viễn, Ninh Bình. Khi đó, nơi đây còn hoang sơ, dân cư thưa thớt.
 Hai vợ chồng bà chiêu dân, lập ấp và quy thuận vua Lê.
 Vì chưa tin tưởng họ nên vua Lê lập kế cho quận công Phan Ngạn đến  cùng trấn giữ vùng Gia Viễn.
 Phan Ngạn là một tướng háo sắc, thấy bà  xinh đẹp bèn lập mưu cho quân giết chết Mỹ quận công Bùi Văn Khuê, sau đó ép bà Nguyễn Thị Niên lấy mình.
Hận kẻ ác dâm, sau tuần chay tế chồng, bà  Nguyễn Thị Niên đã giả vờ nhận lời lấy hắn để có cơ hội trả thù cho phu quân của mình.
 Đêm nọ, Phan Ngạn tổ chức tiệc lớn ở ngay sông Hoàng Long, đầu huyện Gia Viễn, nơi có cầu Gián Khâu bắc qua khúc sông này để đón bà Nguyễn Thị Niên.
 Trong bữa tiệc đó, bà đã ép cho hắn uống say rồi lệnh cho quân hầu bịt chặt mồm hắn, giết chết và quăng xác xuống sông.
 Sau đó, bà chèo thuyền tới nơi sâu nhất của con sông và gieo mình xuống tuần tiết- Nơi đó là Vực Vông, cũng là quê của chồng bà. ( làng Chi Phong)
Nhiều ngày sau, xác của bà mới nổi lên, dân làng Chi Phong đem chôn cất, sau  lập đền thờ tại Vực Vông, gọi là ĐỀN BÀ CHÚA VỰC VÔNG.
Ngôi đền được xây dựng khang trang, bề thế, hai bên đền đều có chữ TRUNG LIỆT, nơi đây còn lưu giữ 17 đạo sắc phong cho Mỹ quận công Bùi Văn Khuê và 2 đạo sắc phong cho bà Nguyễn Thị Niên.
Hai chữ GIÁN KHẨU được nhân dân cắt nghĩa là Mỹ quận công Bùi Văn Khuê bịp mồm Phan Ngạn và ném xuống sông. Cầu Gián Khẩu trên quốc lộ 1A cách thị xã Ninh Bình 10 km, bắc qua sông Hoàng Long.
Ngã ba đường từ quốc lộ 1A rẽ vào rừng Cúc Phương, người ta gọi  là ngã ba Gián Khẩu  nằm trong hệ thống di tích lịch sử- văn hóa- danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình: bao gồm Tam Cốc- Bích Động- Kinh đô Hoa Lư.
Ca tụng tấm gương tiết nghĩa của bà Nguyễn Thị Niên, có nhiều bậc danh nho đã làm câu đối, trong đó có một câu đối bằng chữ Nôm, nói về địa danh Gián Khẩu:

"Gián Khẩu nhô lên gương tiết nghĩa.
Vực Vông gieo xuống gánh cương thường".
----------------
Visitors to Ninh Binh cannot stop visiting Tam Coc - Bich Dong and Hoa Lu capital, Dinh Tien Hoang temple, Le Dai Hanh temple; It is impossible not to come to burn incense at  Vuc Vong Goddess Temple, not far from the bend of Hoang Long river, in Truong Yen commune, Hoa Lu, Ninh Binh. 
Her name is Nguyen Thi Nien, the daughter of Nguyen Quyen, an eminent man of the Mac dynasty (he is the son of the former Nguyen Thuyen, Canh Canh village). 
He had two daughters who were more beautiful than the others: She was Nguyen Thi Nguyet, the wife of King Mac Mau Hop, who was enthroned queen. 
The younger brother, Nguyen Thi Nien, was specially enrolled in Quoc Tu Giam school, the same course with the US public district Bui Van Khue who lived in Chi Phong village, Truong Yen commune, Hoa Lu district, Ninh Binh. 
He is a smart and talented martial arts man. 
After that, the two should be married. 
Seeing his beautiful wife's sister, King Mac Mau's talent, and the admiration and determination to harm her husband.
 Knowing that, Bui Van Khue and his wife and some soldiers retreated to seize Gia Vien and Ninh Binh areas. 
At that time, the place was still wild and sparsely populated. 
The couple recruited people, set up hamlets and agreed to King Le.
Because they did not trust them, King Le planned for Phan Ngan district to come and defend Gia Vien area. 
Phan Ngan is a dignified general, seeing that her beautiful grandmother set a plan for the army to kill American public servant Bui Van Khue, then forced Nguyen Thi Nien to marry him. 
Hating the evil sex, after her husband's fasting week, Nguyen Thi Nien pretended to take him to have a chance to avenge her husband. 
The other night, Phan Ngan organized a big party right at Hoang Long River, the beginning of Gia Vien District, where Gian Khau Bridge was crossing this river to welcome Mrs. Nguyen Thi Nien. 
At that party, she forced him to drink and ordered his servants to seal his mouth, kill him and toss his body into the river. 
After that, she rowed to the deepest part of the river and planted herself in the patrol - 
The place was Vuc Vong, also her husband's hometown. (Chi Phong village) 
A few days later, her body just emerged, the Chi Phong villagers brought the burial, after the temple was established at Vuc Vong, called Vuc Vong Goddess Temple
The temple was built nicely, superficially, both sides of the temple had Trung Liet letters, it also preserved 17 ordained monuments to the US public district Bui Van Khue and 2 edicts for Mrs. Nguyen Thi Nien. 
The two words "Gian Khau" are cut by the people in the sense that the American public Bui Van Khue covered Phan Ngan and threw it into the river. 
Gian Khau bridge on Highway 1A is 10 km from Ninh Binh town, crossing Hoang Long river. 
Crossing the road from National Highway 1A to Cuc Phuong forest, people called the Gian Khau fork in the system of historical-cultural relics - scenic spots of Ninh Binh province: including Tam Coc-Bich Dong- Capital of Hoa Lu.
Praising the meaning mirror of Mrs. Nguyen Thi Nien, there are many famous names that make sentences, including one sentence in Nôm script, talking about Gian Khau:
"Gian Khau protrudes into the mirror
Vuc Vong planted down a common outline"

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes