SỰ TÍCH CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
........................
.....................................

Bên mỗi vị thánh mẫu đều có một cô bé theo hầu cận, được gọi là CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN. Vậy cô bé thượng ngàn là ai?
 Cô là tiên cô ngự ở tòa sơn trang, đi theo hầu thánh mẫu thượng ngàn.Tên cô thường được đặt theo tên các địa danh, các đền thờ.... Có rất nhiều cô bé trên khắp các cửa rừng lớn nhỏ:
 Cô bé Suối Ngang, cô Tân An, cô bé Minh Lương, cô bé Mỏ Than, cô bé Cây Xanh, cô bé Đèo kẻng, cô bé Chín Mìu., cô bé Sa Pa...
Cô bé được thờ ở rừng núi, nên có nhiều sự tích và lịch sủ..., mỗi sự tích đều ghi lại những chiến công của vị tiên cô này.
Ví dụ: Nữ chúa tên là Hoàng Bà Xa, là nữ tử của quan Hoàng Bảy.
Sinh thời, bà theo cha đi đánh giặc ngoại xâm bảo vệ bờ cõi. Bà được nhân dân lập đền thờ bên bờ sông Hồng thuộc thôn Tân An, huyện Văn Bàn, Lào Cai.
Người ta còn gọi bà là CÔ BÉ TÂN AN ( cô bé thượng ngàn)
Cô bé thượng ngàn  làm chúa rừng xanh, làm chủ 36 động, quyền hành trong tay.
Cô thường  khuyên các thanh đồng:" Đừng nên khẩu Phật tâm xà, đảo điên tráo trở, cô cho hoa lìa cành".
Cô luôn giận phương ăn nói quanh co, nói lời báng bổ cô làm cho thẫn thờ.
Cô bé thượng ngàn thường vốn tính đành hanh, nóng nảy, hay hờn dỗi, nhanh giận nhanh quên. Nếu ai có lỗi mà biết lỗi, thành tâm hối cải sẽ được cô hỉ xả.
Cô  còn  cho các thanh đồng nước tiên để tẩy sạch bụi trần, cho thanh cao lại mười phần thanh cao.
 Kẻ nào muốn quên ơn cô cũng cho quên, của cô lấy một cô bắt đền thành ba.
 Cô bé khuyên rằng: Người đi trước rước người đi sau, đừng nên chia rẽ để sầu lòng cô.
Cô bé cứu người vận hạn, bệnh tật, cứu người qua khỏi cõi trầm luân.
Khi ngự đồng, cô bé mặc thổ cẩm đi hải sảo, khai cuông, múa mồi.

___________________________________
On each model saint, there was a little girl following her. So who is the forest female saint?
 She is the fairy she dwells in the pagoda, following the forest mother goddess. Her name is usually named after places and temples. There are many girls all over the big and small forest gates:
 Suoi Ngang girl, Tan An girl, Minh Luong girl, Mo Than girl, Cay Xanh girl, Deo Keng girl, Chin Miu girl...
She was worshiped in the mountain forest, having many treasures and history ..., every record recorded the merits of this fairy.
Example: The girl named Hoang Ba Xa, is the daughter of Quan Hoang Bay.worshiped
At the time, she followed her father to fight foreign invaders to protect the land. She was worshiped by the people on the banks of the Red River in Tan An village, Van Ban district, Lao Cai. People also called her Tan An girl.

She was a green forest princess, 36 actions in her hand. She advised the spirit mediums: "Don't be evil, she will punish” She was angry at the people who badmouth the religion, she will punish them.
 The forest girl is usually very impetuous, impatient, or sulky, quick to forget. If anyone has an error and knows the error, sincere repentance will be released by her.
She let the fairy water clean up the dust, to make the people more gentle.
Wanting to forget her grace she let people forget, taking her one she will punish threefold.
The one who went before picked up the one who went later, not to be divided to grieve her.
She used to save people who were vain, sick, and save people from the deep realms.
When appearing in the trance ceremony, she wears brocade and use incenses to clear up the temple.
 
 
 My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes