VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNGTrần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm (陳昑), sinh ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Ngọ niên hiệu Thiệu Long năm thứ nhất (tức 7 tháng 12 năm 1258).
Ông là con trai trưởng của Trần Thánh Tông  (chữ Hán: 陳聖宗; 12 tháng 10 năm 1240 – 3 tháng 7 năm 1290)
Ông là vị hoàng đế thứ ba của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ  8 tháng 11 năm 1278 đến ngày 16 tháng 4 năm 1293
Sau đó, ông làm Thái thượng hoàng  cho đến khi qua đời.
Ông được sử sách ca ngợi là một vị vua nhân từ, anh minh
 .Ông là con trai của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu Trần Thị Thiều.
Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, Trần Khâm ngay từ khi sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo.
 Vì ông có  thần khí tươi sáng, nên vua cha và ông nội - thái thượng hoàng Trần Thái Tông đã gọi ông là Kim Tiên đồng tử (金仙童子).
Trong tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ cho biết Trần Khâm đã được dạy kỹ về hệ thống tư tưởng Phật-Lão-Nho và am hiểu tường tận giáo pháp nhà Phật.
Ông cũng đạt được trình độ cao về các lĩnh vực như quân sự, âm nhạc, lịch số học và thiên văn học.
-------------
Tran Nhan Tong, whose real name is Tran Kham (陳 昑), was born on November 11 in the Lunar Year of Earth Horse with the title of Thieu Long for the first year (ie December 7, 1258)
He was the eldest son of Tran Thanh Tong (In Chinese : 陳聖宗; October 12, 1240 - July 3, 1290).
He was the third emperor of the Tran Dynasty in Vietnamese history, staying rule from 8/11/1278 to 16/4/ 1293.
Later, he became the father of the king until his death.
He was praised by the book as a benevolent king
He is the son of King Tran Thanh Tong and Nguyen Thanh Thien Cam Queen- Tran Thi Thieu.
According to Dai Viet Historical Records, Tran Kham was born like saint, pure morality, nuances like gold, perfect physicality.
Because he had a bright spirit, his father and grandfather - king's father Tran Thai Tong called him Kim Tien Dong Tu (金 仙 童子).
In the painting Truc Lam, the master of painting made it clear that Tran Kham was taught carefully about the system of Buddhist-laozi-Confucian thought and thoroughly understood the Buddha's teaching.
He also achieved high levels in areas such as military, music and astronomy.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes