LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY TẾT THIẾU NHI 1-6


Ngày 1/ 6 là ngày tết thiếu nhi, cũng là dịp để người lớn chúng ta thể hiện tình thương yêu và trách nhiệm đối với trẻ.
....................
...........................
Trẻ em như búp trên cành, chúng dễ thương, non nớt và không thể tự bảo vệ được mình, vì thế người lớn chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ phải luôn quan tâm chăm sóc, dạy dỗ , thương yêu và bảo vệ chúng.
Ngày nay, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã ra công ước bảo vệ thiếu nhi và coi những hành động bạo lực đối với trẻ em là tội ác ghê rợn nhất.
 Ta cùng tìm hiểu lịch sử ra đời của ngày quốc tế thiếu nhi.
LỊCH SỬ RA ĐỜI:
Lịch sử về cuộc chiến tranh thế giới lần 2 còn ghi lại những sự kiện đẫm máu do Phát xít Đức gây ra hồi đó:
- Vào rạng sáng ngày 1/6 /1942, phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ ( Tiệp Khắc), chúng đã bắt 173 người đàn ông, 196 người khác  
 gồm phụ nữ và trẻ em.
Sau đó, chúng  tàn sát dã man 66 người và đưa 100 thiếu nhi vào trại tập trung, khiến 88 em bị chết trong các phòng hơi độc và 9 em bị mang đi làm tay sai cho chúng.
Làng Li-đi-xơ ngày đó không còn một mống người.
- Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua ( Pháp), chúng dồn 400 người vô  nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, rồi phóng hỏa đốt một cách thảm khốc.
-Năm 1949, LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ DÂN CHỦ QUỐC TẾ đã ra quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống của các trẻ em, đòi giảm ngân sách quân sự và tăng ngân sách giáo dục, để tưởng nhớ đến hàng trăm em nhỏ vô tội bị phát xít Đức Quốc xã tàn sát dã man thời gian trước đó.
 Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm đã chính thức trở thành NGÀY CỦA THIẾU NHI.
Trên thực tế, ngày 1/6 chỉ được tổ chức ở  vài chục nước theo khối xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, Liên Xô cũ và Trung Quốc.

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI TRÊN THẾ GIỚI:
Năm 1954, nhằm khuyến khích các nước ghi  nhớ về trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em, Liên Hiệp Quốc đã đề xuất NGÀY THIẾU NHI THẾ GIỚI được tổ chức vào ngày 20/11 hàng năm.
Vào ngày này, nhiều sự kiện quan trọng về trẻ em trên thế giới đã được diễn ra: Tuyên bố về quyền trẻ em ( 1959)
Công ước về quyền trẻ em cũng được kí kết vào ngày này năm 1989, có hơn 191 nước đã phê chuẩn.
Việt Nam là nước đâu tiên của Châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới đã kí vào Công ước này.
Mặc dù đề nghị ngày 20/11 nhưng liên hiệp quốc lại cho các quốc gia được kỉ niệm NGÀY THIẾU NHI  của riêng mình  theo các ngày tự chọn.
Tuy vậy, một  số nước đã đã lấy ngày 20/11 là NGÀY THIẾU NHI như Canada, Úc, Parkistan, Ai Cập...
Nước ta sau khi giành độc lập,  ngày 1/6 và Tết Trung Thu ( 15/8 âm lịch) đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi của thiếu nhi. 


-----------------


Children like buds on a branch. They are cute, immature and can't protect themselves,
so we’re adults, mostly is parents are always caring, teaching, love and protect them.
Today, Vietnam and many countries around the world have the convention protects children. And consider many acts of violence with children is the most gruesome crimes.
Please learn the history of the international children's day.
HISTORY:
History of World War 2, it record the bloody events caused by Nazi Fascist at that time:
- At dawn on 1/6 / 1942, Nazi Fascist were surrounded Li-đi-xơ village ( Tiep Khac ) ,they catch 173 man, 196 other is woman and chirlden.
Then, they brutally massacred 66 people and took 100 chirld join in concentration camps, maked 88 chirlden was died in gas room. And 9 of them chirld was must to do henchman for them.
Li-đi-xơ village at that day, no longer a shadow person.
- Two next day, at 10/6/1944, Fascist Nazis were surrounded Ô-ra- đua town (France). They cornered 400 people into the Church, in it have many woman and more than 100 chirlden, and burn that place very terrible.
- In 1949, EDERATION OF DEMOCRATIC WOMEN decided to June 1st of each year as the international children's day protection. Requires governments to responsible for the child's life.
To reduce the military budget and increase the education budget, to commemorate the hundreds of innocent children being Fascist Nazis brutally massacred.
Since 1950, every year in June 1st officially became the children's day.
In fact, only 1/6 days were held in several dozen countries is socialist, including Vietnam, the Former Soviet and China.
INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY AROUND THE WORLD:
In 1954, because want to encourage country to remember about children and protect child’s rights, The UN has proposed WORLD CHILDREN DAY was held on 20/11 every year.
On this day, many important facts about children in the world was played:
Declaration on the Rights of Child (1959)
Convention on the Child’s rights were signed on this day in 1989, more than 191 countries have ratified.
Vietnam is the first country in Asia and the 2nd country in world have signed this Convention.
Although the proposal in 20/11 but the United Nations give Memorial Day children the date for their own choice.
However, some countries have taken 20/11 is Children's Day, such as Canada, Australia, Pakistan, Egypt ...
Our country after independence, on 1/6 and Mid-Autumn Festival (lunar 15/8) has truly become a festival of children's entertainment.


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes