THUỐC TIÊN CỦA CÔ SÁU LỤC CUNG


Các mem đã được cô ban THUỐC TIÊN bao giờ chưa?
.........................................

Từ đầu năm tới giờ, chẳng hiểu sao mắt tôi lúc nào cũng 'kèm nhèm", có người bảo do năm nay, tôi có dính chút hạn TAM KHEO.
Tôi dùng thuốc và giải hạn suốt nhưng thấy mãi vẫn chưa khỏi.
Vài bữa trước, tôi đi dự lễ hầu đồng của một cô bạn, đến giá cô Sáu ngự đồng, tôi mang lọ thuốc lên xin cô làm phép để tra mắt cho khỏi. 
Được cô ban thuốc, tôi  mừng, vừa rời khỏi sập công đồng là tôi đã vội nhỏ vô mắt luôn.
Nhỏ xong, tôi thấy xót kinh khủng, chẳng thể nào mở mắt ra nổi nữa.
Thấy vậy, người bên cạnh liền cầm lọ thuốc nhỏ lên coi thì:TRỜI ƠI! ... Đó là thuốc nhỏ mũi ạ. 
Tôi đúng là nhầm lẫn một cách dễ sợ ...huhuhu...
Một bà trung tuổi ngồi phía sau bảo tôi lên kêu cô chữa cho không thì gặp hạn.
Tôi lên khẩn cầu tiên cô, cô liền thoa nước trong chén ngọc lên mắt tôi rồi bảo: " Yên tâm sẽ khỏi".
 Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi rời chiếu giữa, xuống dưới, khoảng 5 phút sau thì thử mở mắt xem sao và quả nhiên, mắt tôi lại bình thường như xưa, nhưng cô cũng đã xe giá.
 Về nhà, tôi thấy mắt mình  " tươi như cũ, lành như xưa". Ôi! Một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Sáng hôm sau, tôi mua lễ sang đền để hậu tạ thánh cô.
 Chuyện tâm linh, thánh thần đúng là không thể không tin. Chỉ có điều, các ngài chỉ ban phép lạ cho ai đó có tâm thành mà thôi, còn những kẻ lòng dạ hẹp hòi, thích thử thánh để nhạo báng thì chả bao giờ được hưởng cái phúc ấy cả mà có khi còn gặp họa.
Đa tạ Cô Sáu Lục cung đã cứu con. Con nguyện xin làm bề tôi của ngài đến hết đời, suốt kiếp.
--------------------


From the beginning of year to now, don’t know why my eyes are not good.
Had person said: Because of this year, I was had bad luck about eyes.
I used drugs and neutralize bad luck many times but not cured.
Few days ago, I attend at trance ceremony of a girl friend, when The Sixth Fairy present, I brought the bottle to ask her do magic for cure.
Was gived drugs by her, I’m glad, just leave the floor, I drop it on my eyes.
Finish, I’m feel very… very hurt, can’t open the eyes.
Saw that, the person behind took the bottle up, so…oh my god… This is nose-drops
I have a mistake, huhu…
A old woman said: Let’s ask for Fairy to cure, if no you’ll meet bad luck.
I pray with her, she quickly drop water in jade cup on my eyes and said:
“ Don’t worry. It’ll heal .”
About 5 minutes, I tried to open eyes and woa… My I was normal as before.
Return home, I saw my eyes “ fresh and heal as before “ Oh! So amazing!
Morning tomorrow, I buy the offerings for reward her.
Spiritual, divine are can’t not believe. However, this is for person have good heart. And narrow-minded person are never get that blessing.
Thanks you the Sixth Fairy, I will be your servant for all lifetime.
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes