CỎ DẠI ĐƠM HOA

                                   
                                    
    
Mọi cái đều có thể hóa giải "nguy"  thành  "an  ", " họa tai" thành " cát tường",  "cỏ dại" thành  "hoa " các chế à...                          
                                   
                                    Sự cách trở thổi bùng lên khát vọng
                                    Chảy vào thơ cho cỏ dại đơm hoa
                                    Tôi  nguyện sẽ ở bên đầu nỗi nhớ
                                    Để cho người cháy mãi một hồn thơ.
                           

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes