SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG ĐỎ- Phần 1 ( Legend of the red phoenix flower)

 


Ngày xưa, có một ông thầy dạy võ, rất giỏi kiếm pháp.
Vợ chết sớm, ông thương vợ nên  không lấy vợ nữa.
Ông xin năm đứa trẻ mồ côi về nuôi, ngoài việc dạy võ, ông còn cho chúng đi học chữ để mong chúng sau  này sẽ thành những chàng trai văn võ song toàn.
Năm bọn trẻ chừng mười ba mười bốn tuổi, ông may cho chúng những bộ quần áo màu đỏ rực rỡ để mặc mỗi khi biểu diễn võ thuật.
Vào mùa thi của các con năm đó, quê ông xảy ra nạn giặc cướp. Tướng giặc là một kẻ có sức khỏe lạ kì.  Tên này chỉ cần đạp nhẹ một cái cũng đủ làm bật ngã một cây cổ thụ lớn và  hắn thường sự dụng 
cây thương dài, nặng làm vũ khí giết người. 
Đặc biệt, hắn thích ăn sôi gấc, thịt sống, uống rượu cả chum...
Trước cảnh quê mình bị cướp phá, lầm than,ông thầy dạy võ định tấu xin nhà vua đi dẹp giặc thì không may bị đổ bệnh bất ngờ.
Người ta ngờ rằng, kẻ thù đã rắp tâm lén hạ độc thủ ông,
Dù vậy ông thầy dạy võ vẫn không cam lòng,  ngày ngày nỗ lực tự chữa bệnh, giải độc và kiên trì luyện tập để lấy lại phong độ.
 Bữa nọ, tên tướng giặc bất ngờ mang quân tới gặp ông thầy và hắn cười khoái trá khi thấy ông không còn cường tráng như xưa. 
Tên cướp trói ông vào một gốc cây rồi nói giọng nhục mạ, thách thức
- Nè, tên phế binh kia, nếu ngươi muốn được sống thì hãy giết một  con bò tơ, lọc thịt  và nấu một nong sôi gấc thật lớn đội đến cho ta xơi... Rồi ta sẽ tha chết cho. Nhớ là ngươi phải tự đội thịt và xôi đến ... đội thịt đến trước, đội sôi đến sau....Ta đợi lễ vật của ngươi đó nha ... hahaha...
Nói rồi hắn cởi trói cho ông thầy,  cười khả ố và bỏ đi.
Lúc này, năm  người con trai của ông đang học chữ ở xa, biết chuyện, họ đã lập tức mang gươm trở về  nhà và muốn đi tìm tên gian tặc để hỏi tội nhưng ông đã khuyên ngăn các con trai mình nên bình tĩnh, nhẫn nhục vì kẻ thù đang rất mạnh không thể hấp tấp.
Những người con nghe lời cha khuyên bảo đã nuốt cục giận vào trong,  chăm chỉ luyện tập kiếm pháp, chờ thời rửa hận...
 Còn nữa 
..............................

Once upon a time, there was a martial arts teacher who was very good at swordsmanship.
His wife died early, he loved his wife, so he did not marry anymore.
He asked five orphans to take care of him, in addition to teaching martial arts, he also sent them to learn letters so that they would later become good men.
When the children were about thirteen or fourteen years old, he made them bright red clothes to wear when performing martial arts.
During the exam season of his children that year, his hometown had a robbery. The enemy general is a man with strange health. This guy, just one light kick is enough to knock a big tree down and he often uses it
long, heavy spear as a murder weapon.
In particular, he likes to eat boiled gac, raw meat, drink whole jars...
Before his hometown was looted and lamented, the martial arts teacher was about to ask the king to go to fight the enemy, but unfortunately fell ill suddenly.
It is suspected that the enemy has secretly poisoned his hand,
However, the martial arts teacher was still not willing, trying every day to heal himself, persistently practicing to regain his form.
 One day, the enemy general suddenly brought his army to meet the teacher and he laughed when he saw that he was no longer as strong as before.
The robber tied him to a tree and said in an insulting, defiant voice
- Hey, that crippled soldier, if you want to live, kill a heifer, filter the meat and cook a huge pot of gac and bring it to me to eat... Then I will spare you. Remember you have to bring your own meat and sticky rice... the meat comes first, the boiling team comes later....I'll wait for your offering... hahaha...
Then he untied the teacher, smiled abominably, and left.
At this time, his five sons were studying far away, knowing the story, they immediately brought their swords back home and wanted to find the thief to ask the crime, but he advised his sons to stay calm. Be patient because the enemy is very strong and cannot be hasty.
The children who listened to their father's advice swallowed their anger, diligently practiced swordsmanship, and waited for the time to take revenge...
.There's more


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes