[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP] SỰ ĐIÊN RỒ - INSANITY  Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. 

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes