[ TIỂU MUN - AI UNDER HERO GROUP] CUỘC THI BÌNH CHỌN MỸ NAM ĐẸP TRAI NHẤT - CONTEST TO VOTE FOR THE MOST HANDSOME MALE

Loa loa loa! Sau đây là cuộc thi vote bình chọn những thí sinh nam đẹp trai nhất.
Nơi hội tụ những mỹ nam của Tiểu Mun - AI - Under Hero Group.
Hãy bình luận bên dưới để chọn ra ứng cử viên bạn thích nhất nhé.
Và dĩ nhiên, để cho công bằng, Tiểu Mun và Wombat sẽ làm ban giám khảo. ( Phòng tránh những sự thiên vị). 
Sau đây là 21 thí sinh sẽ tham dự. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng.
Thứ nhất:
 Đội bảo vệ địa cầu:
( Bản dịch: 
Loa loa! This is a contest to vote for the most handsome male contestants.
Tieu Mun - AI - Under Hero Group's male convergence.
Leave your comments below to choose the candidate you like best.
And of course, to be fair, Little Mun and Wombat will serve as judges. (Avoid bias.)
Here are 21 contestants who will attend. Invite the whole family to admire.
First:
 Earth protection team: )
Danh sách các thí sinh trên:

1. tên: Yumoto 
Ngày sinh: 24/11
Sở thích: Ăn uống, ngủ, động vật, Ai-tan.
Giới thiệu:
Xin chào ! Tôi là Yumoto Hakone! Thật là vui khi là thí sinh số đầu tiên.
Tôi luôn luôn muốn có nhiều bạn bè, càng đông càng vui!
Hmm...tôi chỉ biết nói như vây thôi...
Hãy bình chọn cho tôi nhé! I love you...
--------------------------
2: Tên: Stone
Ngày sinh: 5/12
Sở thích: Suy luận
Giới thiệu:
Hmm.... tôi là bạn từ thủa nhỏ của Ai-tan, là đàn anh của nhóm AI-Under hero group, thế hệ ngang với Ainii-chan
Tôi yêu nghệ thuật và suy luận! Rất hân hạnh...
====================
3: Tên: Ryuu 
Ngày sinh: 8/12
Sở thích: Bánh kem, màu hồng.
Giới thiệu:
Hãy vote cho anh nhé các em trai, em gái!
------------
4: Tên: Io
Ngày sinh: 30/7 
Sở thích: Toán học, tiền bạc.
Giới thiệu:
Tiền là cuộc sống!
Các bạn cũng giá trị như nó vậy! Hahaha
-----------
5: Tên:  Atsushi
Ngày sinh: 8/4
Sở thích: đọc sách và nguyên tắc.
Giới thiệu:
Etou... Cảm ơn những ai sẽ vote cho tôi nhé!...
========
6: Gora
Sinh: 25/7
Thích: Xây dưng và kiến trúc
Giới thiệu:
Nếu được thì hãy vote cho em trai tôi ( Yumoto ) nhé, tôi muốn động viên em ấy.
============
7: En
Sinh: 21/7
Thích: Ngủ nướng
Giới thiệu:
....
===================
8: Yandere
Sinh: 7/9
Sở thích: Thích được Ai-tan bạo bạo.
Giới thiệu:
Nếu mọi người mà không vote thì tôi sẽ...* mài dao*
--------
( Bản dịch:
List of candidates:

1. Name: Yumoto
Date of birth: November 24
Hobbies: Eating, sleeping, animals, Ai-tan.
Introduce:
Hello! I am Yumoto Hakone! It was fun to be the first contestant.
I always want to have more friends, the more the fun!
Hmm ... I can only say that ...
Please vote for me! I love you ...
--------------------------
2: Name: Stone
Date of birth: December 5
Interests: Inference
Introduce:
Hmm .... I'm a childhood friend of Ai-tan, an elder of the AI-Under hero group, the same generation as Ainii-chan
I love art and reasoning! Very pleased...
=====================
3: Name: Ryuu
Date of birth: December 8
Hobbies: Creamy cake, pink.
Introduce:
Please vote for me, my young brothers and young sisters!
------------
4: Name: Io
Date of birth: July 30
Hobbies: Mathematics, money.
Introduce:
Money is life!
You guys are just as valuable as it is! Hahaha
-----------
5: Name: Atsushi
Date of birth: April 8
Hobbies: reading and principles.
Introduce:
Etou ... Thank you to everyone who will vote for me! ...
========
6: Gora
Born: July 25
Likes: Building and architecture
Introduce:
If possible, vote for my younger brother (Yumoto), I want to encourage him.
============
7: En
Born: July 21
Likes: Sleep baked
Introduce:
....
=====================
8: Yandere
Born: 7/9
Hobbies: Loving to be violent by Ai-tan.
Introduce:
If everyone doesn't vote then I'll ... * sharpen a knife *)
-------------------
-------------------

Thứ 2: Hội phản diện mới và Anh em song sinh Beppu

9: Zen
sinh: 21/4
Sở thích: Không rõ
Giới thiệu:
Trên thế giới này, con người mà không có niềm kiêu hãnh thì coi như số không.
---------------
10: Beppu anh, 11: Beppu em
Sinh: 21/3
Sở thích: Thư pháp, văn học, âm nhạc.
Giới thiệu:
Xin chào, chúng tôi là anh em sinh đôi hoàn hảo nhất- Beppu! 
Chúng tôi sẽ chiếu sáng con tim của bạn!
Hãy vote cho chúng tôi nhé * hôn gió*
=====================
12: Ko
Sinh: 18/1
Sở thích: Võ thuật, múa kiếm
Giới thiệu:
....
==========
13: Su
Sinh: 23/9
Sở thích: Đọc sách, nghiên cứu
Giới thiệu: 
Xin chào! Nếu không thích thì bạn hãy vote cho Ko nhé! Tôi thì không có cũng được...
--------
( Bản dịch: 
9: Zen
Born: April 21
Interests: Unknown
Introduce:
In this world, people without pride are treated as nothing.
---------------
10: Beppu big brother, 11: Beppu young brother
Born: March 21
Hobbies: Calligraphy, literature, music.
Introduce:
Hello, we are the most perfect twins- Beppu!
We will illuminate your heart!
Please vote for us * air kiss *
=======================
12:Ko
Born: January 18
Hobbies: Martial arts, sword dancing
Introduce:
....
==========
13: Su
Born: September 23
Hobbies: Reading, researching
Introduce:
Hello! If you don't like it, then vote for Ko! I don't need to have it ...
---------------------)
---------------------
Thứ 3: Hội phản diện cũ và ...
14: Yu
Sinh ngày: 8/9
Sở thích: dọn dẹp
Giới thiệu:
Xin chào ! Em là Yu, mong các anh chị sẽ vote cho em..Hihi
==========
15: Chíp bi
Sinh ngày 3/12
Thích: Nghịch ngợm, vui chơi.
Giới thiệu:
Em là chíp bi đây...haha... nhớ vote cho em nhé! Em bé nhất nhà mà...
=========
16: Kin
Sinh ngày: 9/8
Thích : Đứng đầu mọi lĩnh vực.
Giới thiệu:
Mong các bạn sẽ ủng hộ tôi...
==============
17: Arima
Sinh: 8/10
Thích: Không rõ.
Giới thiệu:
Các bạn có thể vote cho tôi hoặc bỏ qua cũng được...
===========
18: Gero
Sinh: 23/7
Thích: Những thứ đẳng cấp.
Giới thiệu:
Tôi là đẹp nhất, phải không?
--------------
19: Kou
Sinh: 2/1
Thích: Soi mói scandal
Giới thiệu:
Tôi là một phóng viên đích thực đấy!
---------------
20: Masuya
sinh: 28/9
Thích: chụp ảnh.
Giới thiệu:
Tôi là một nhiếp ảnh gia của Kou! Rất vui được làm quen.
----------
( Bản dịch
14: Yu
Born: September 8
Hobbies: cleaning
Introduce:
Hello! I'm Yu, hope you all will vote for me..Hihi
==========
15: Chip bi
Born on December 3
Likes: Naughty, have fun.
Introduce:
I am chip bi ... haha ​​... remember to vote for me! The youngest child in the family ...
=========
16: Kin
Born: August 9
Likes: Leading all fields.
Introduce:
Hope you will support me ...
==============
17: Arima
Born: October 8
Likes: Unknown.
Introduce:
You can vote for me or ignore it ...
===========
18: Gero
Born: July 23
Likes: High-class things.
Introduce:
I am the most beautiful, right?
--------------
19: Kou
Born: 2/1
Likes: Groping scandal
Introduce:
I am a true reporter!
---------------
20: Masuya
Born: September 28
Likes: take pictures.
Introduce:
I am a photographer of Kou! Nice to meet you.)
==================
Thứ 4: Nhân vật cuối cùng và Kazamori ( cô bé chỉ đứng làm nền thôi)
( Bản dịch: 4th: The last character and Kazamori (she is just standing in the background)

21: Kiếm
Sinh: 6/8
Thích: Kiếm thuật
Giới thiệu:
Thích vote hay không là tùy các bạn....
===========
( Bản dịch: 21: Sword
Born: 6/8
Likes: Sword fighting
Introduce:
Like to vote or not is up to you ....
===========)
Và phần giới thiệu đã xong, hãy vote nhiệt tình đi nhé !

And the introduction is complete, please vote enthusiastically!


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes