PROJECT OF THE DIRTY GUYS [ SIÊU PHẨM CỦA BỰA GIỀ ]


Trà My Vũ xin giói thiệu  với mọi người SIÊU PHẨM của BỰA GIỀ:  Một VIDEO up trên  kênh rất nổi tiếng tầm cỡ quốc tế của nhà tui nhưng  sau một ngày phát hành với sự chía sẻ cần mẫn  của TM và sự đề xuất rất nhiệt tình của youtube nhưng BỰA GIỀ chỉ cho hiển thị  2 LIKE và 1VIEW.
Cho dù bữa nay là thời điểm can go của tâm dịch cúm CORONA, nhưng hắn vẫn rất hào hứng DIỄN HÀI để CHỌC CƯỜI cho thiên hạ.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Vậy có nên cảm ơn lòng tốt của BỰA GIỀ không mọi người??? kkk
...........................
Tra My Vu would like to introduce to everyone THE PROPERTY of the filthy old man: A VIDEO up on my very famous international channel, but after a day of release with a diligent sharing of TM and a proposal very enthusiastic of youtube but the dirty old man showed 2 LIKE and 1VIEW.

Even though this time is a tough time for  flu epidemic CORONA, but he is still very excited to play clown to LAUGHTER.

Laughter is a tonic scale.

So, should you thank the kindness of that Old DIRTY? kkk

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes