[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] CHAN YUMOTO VÀ NGHĨA VỤ SINH RA


Cuộc đời này, sinh ra đã là quý giá rồi, nhưng nếu không làm tốt nghĩa vụ lúc còn sống thì coi như đó là điều vô nghĩa....
................
This life, being born is precious already, but if you do not do your duty well while still alive then it is considered as meaningless ....

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes