CẢM NHẬN CỦA TÔI VỀ BÀI VIẾT" SỰ TÍCH QUAN LỚN TUẦN TRANH TÁC- GIẢ TRÀ MY VŨ


“Sự tích Quan Lớn Tuần Tranh” là một bài viết có giá trị lịch sử và tính chất nhân văn rất lớn.
Bài viết mang đến những thông tin rất hữu ích về lịch sử Việt Nam gắn liền với tên tuổi một vị quan lừng danh, nức tiếng trong thiên hạ: Quan Lớn Tuần Tranh.
Bài viết đã cung cấp thêm cho tôi rất nhiều hiểu biết về Quan Lớn, người đã có công rất lớn trong lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược của nước nhà. 
Tôi rất khâm phục tài năng của ông bởi ông đã chế tạo ra chiếc nỏ thần, một loại vũ khí giúp cho vua An Dương Vương  đánh bại quân địch một cách dễ dàng.
Qua bài viết, tôi đã hiểu hơn về lịch sử chống ngoại xâm của nước nhà. Và hơn thế, tôi càng thấm thía hơn sự tích về một vị quan tài ba nhưng bạc mệnh.
Câu chuyện về nỗi oan của ông khiến lòng tôi man mác buồn. Vì có nỗi oan nào lớn như nỗi oan bị kết tội bán nước. 
Đọc đến đây, tôi thực sự xót xa quá. Một người tài năng như Quan Lớn Tuần Tranh lại phải chịu một nỗi oan trái quá lớn như vậy. Có lẽ câu của một vị tiền bối lỗi lạc xưa đã nói:" Ta không xuống địa ngục thì há có ai xuống địa ngục thay ta?" thiệt đúng với trường hợp của quan  đệ ngũ Tuần Tranh.
Tôi thật sự xúc động đến rơi lệ trước tấm gương sáng về một vị quan liêm khiết, người thà chết chứ không chấp nhận bản án oan nghiệt về một tội danh không có thực.
Ngày nay, tôi thiết nghĩ, mỗi người trong chúng ta có nhiệm vụ giáo hóa người khác để họ hiểu hơn về Quan Lớn Tuần Tranh, một vị quan tài năng, liêm khiết nhưng bạc mệnh.
Có thể nói, bài viết rất hay và súc tích không chỉ bởi những giá trị lịch sử được nêu ra mà còn bởi tính chất nhân văn của nó.
"The origin of the fifth great mandarin" is an article of great historical value and humanity. The article brings very useful information about Vietnam's history associated with the name of a famous and famous official in the world: the fifth great mandarin The article has provided me with a lot of knowledge about the mandarin, who has made a great contribution in the history of fighting against the invaders of the country. I admire his talent because he created the magic crossbow, a weapon that helped King An Duong Vuong defeat the enemy easily. Through the article, I have better understanding of the history of anti-aggression of the country. And more than that, I was more poignant about the story of a talented but ill fated mandarin. ​The story of his injustice makes me feel sad and desperate. Because no injustice is as great as an injustice of a man charged with the crime of betraying the country. Reading up to here, I'm really sorry. A talented person like the fifth great mandarin had to suffer such an injustice. Perhaps the phrase of an eminent senior saying: "If I don't go to hell, will anyone go to hell for me?" indeed true to the case of the Fifth Great Mandarin. I was deeply moved to tears in the example of a pure bureaucrat who would rather die than accept the harsh sentence of an unreal crime. ​Today, I think each of us has the duty to educate others so that they can better understand the Great Fifth Mandarin, a talented but ill-fated mandarin. It can be said that the article is very interesting and concise not only because of its historical values but also because of its humanity. ​


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes