SỰ TÍCH CÔ BÉ TÂN AN

Dành cho các bạn thích tìm hiểu về đạo mẫu việt nam

................................

ĐỀN CÔ TÂN AN:
  Hiện có hai ngôi đền thờ cô bé Tân An: Một nằm sâu trong rừng ( Thôn Tân An), hai là ở sát bờ sông đối diện với đền thờ Ông Bẩy, đều thờ Nguyễn ?Hoàng Bà Xa.
 NGUYỄN HOÀNG BÀ XA LÀ AI?
Theo sử chép, cuối đời Lê (1740- 1786), các châu Thủy Vĩ, Văn Bàn và nhiều nơi khác thuộc phủ Quy Hòa luôn bị giặc Tàu tràn sang cướp phá.
 Trước tình hình đó, Triều đình cử danh tướng tên là Nguyễn Hoàng Bảy đưa quân đội tiến dọc sông Thao, đánh đuổi giặc cỏ, giải phóng Khau Bàn và xây dựng Bảo Hà thành căn cứ địa lớn
 Tương truyền rằng, khi lên trấn ải vùng này, tướng quân họ Nguyễn đã mang theo con gái là Nguyễn Hoàng Bà Xa cùng đi. 
 Trong cuộc kháng chiến đánh giặc giữ vùng biên cương, Nguyễn Hoàng Bà Xa luôn là cánh tay đắc lực, sát cánh cùng cha đánh đuổi quân giặc. 
 Bà còn chiêu dụ các thổ ty, tộc trưởng, luyện binh sĩ, rèn rũa khí giới, dự trữ lương thảo, chữa bệnh cho dân nghèo...
 Sau khi chiến thắng giặc, bà lại cùng dân khai khẩn đất hoang, khai mỏ, để xây dựng quê hương giàu đẹp.
 Bà là người yêu nước thương dân, nên sau khi mất " Hương thơm còn lẫy lừng ánh hòa quang sáng tỏ muôn nơi".
 Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao to lớn của bà.
 nguyễn Hoàng Bà Xa còn được gọi là cô Tân An hay cô Bảy Tân An, hầu cận quan Hoàng Bảy chứ không phải là cô Bảy trong TỨ PHỦ THÁNH CÔ.
 Vì thế Cô Bảy Tân An còn được coi là CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN ( một trong hóa thân của CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN).
Văn cô bé Tân An
Ngày tiệc: 17/1 âm lịch hàng năm
Đất Tân An địa linh chung tú
Châu Văn Bàn cảnh thú sơn trang
non xanh nước biếc trăng ngàn
Thỉnh mời cô bé Tân An ngự về.
Thú non tiên bốn bề sông núi
Dấu sơn hà tụ hội khí  thiêng
Tân An cổ tích lưu truyền tiếng thơm.
Cô bé khắp miền gần xa.
Có phen chơi Bảo Hà Trái Hút
Dạo tiếng đàn thánh thót nhặt khoan.
Chiềng Ken, Tân Thượng, Tân An,
Năm Tha, Nậm Rạng, Làn Giàng, Khánh Yên...
Ngàn núi đá nọ miền sơn thủy
Ngôi đền thờ tú khí danh lam
Trăm hoa đua nở trên ngàn
Mẫu đơn đua sắc, phong lan khoe màu.
Bay chim non bên lầu ríu rít
Cảnh rừng chiều mờ mịt sương giăng.
Non xa thấp thoáng bóng trăng 
Ngàn mây lấp ló cung Hằng nhởn nhơ 
Dưới suối khe lững lờ nước chảy 
Ông hổ gầm vang dậy sơn lâm 
Nhớ xưa có giặc ngoại xâm 
Nữ trung anh kiệt dẹp quân bạo tàn 
Danh thắng tích Tân An thiên cổ 
Dẫu biến dời vẫn tỏ sử xanh 
Thượng ngàn ghi dấu oai linh 
Chữ tâm ẩn hiện phân minh tỏ tường 
Chữ trung hiếu cương thường gìn giữ 
Nghiệp tham sân tân khổ còn đâu 
Chữ tâm linh ứng nhiệm mầu 
Cải tà quy chính trước sau mới là 
Khắp bốn phương gần xa nô nức 
Chư thanh đồng đệ tử con nhang 
Đèn hương võng tía quạt vàng 
Thỉnh mời cô bé đào đàn chứng minh 
Nay đệ tử văn trình tấu đối 
Dốc lòng thành sám hối cửa thiêng 
Thỉnh Cô trắc giáng bản đền 
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường 
Phép linh ứng ra tay tế độ 

Nguyện vì đời cứu khổ độ mê

_________________________________

There are two temples to worship Co be Tan An: one deep in the forest (Tan An village), the other near the river opposite the temple of Ong Bay. The two both worship Nguyen Hoang Ba Xa.

Who is Nguyen Hoang Ba Xa?
According to history, at the end of Le dynasty (1740 - 1786), Thuy Vi, Van Ban, and other places in Quy Hoa were looted by Chinese invaders.
During that situation, the court sent a general named Nguyen Hoang Bay to send troops along Thao River to chase the invaders and to release Khau Ban and to build Bao Ha into a large base.
Legend has it that when controlling this area, General Nguyen brought his daughter Nguyen Hoang Ba Xa along. 
In the resistance war against the invaders in the frontier, Nguyen Hoang Ba Xa was always a powerful arm alongside his father to expel the enemy.
She also recruited the chiefs and the patriarchs, trained soldiers, practiced using the weapons, stockpiled food, and cured the poor of their diseases.
After winning the war, she and the local people cleared the land and mined to build a beautiful and rich country.
She was a patriot and loved the people. Therefore, after she passed away, her reputation remained.
The people in the area set up a temple to commemorate her great contribution.
Nguyen Hoang Ba Xa is also known as Co Tan An or Co Bay Tan An who serves Ong Bay. She is not Co Bay in the Rank of Maidens in the Mother Goddess religion.
Therefore, Co be Tan An has also considered Co be thuong ngan (one of the reincarnations of Co be Thuong Ngan).
January 17: Party Ms. Tan An;

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes