SỰ TÍCH CHẦU BÀ ĐỆ TỨ KHÂM SAI


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU
..........................................................................
................................

Chầu đệ tứ khâm sai có danh hiệu là Chiêu Dung Công Chúa.

Bà vốn là Mai Hoa Công Chúa, là tiên nữ Bồng Lai( thượng giới), giáng sinh Nam Viêt, cứu dân hộ quốc.
Về thần tích của bà có nhiều tài liệu khác nhau. 

 A- Mời mọi người tham khảo tài liệu thứ nhất:
 Vào những năm đầu công nguyên, ở Thiên Lộc, phủ Đức Quang thuộc Chương Mỹ Hà Tây, có ông tù trưởng tên là Đặng Công Thành kết duyên cùng bà Lý  Thị Ngọc. Hai vợ chồng bà luôn tu nhân tích đức, nên sinh hạ được 5 người con trai.
 Chồng bà mất lại gặp vào đúng thời loạn lạc, bà nuôi chí yêu nước và truyền cảm hứng này cho các con.
 Sau đó, bà tập hợp binh sĩ để tiêu diệt giặc. 
Lúc đầu, gặp phải thế giặc mạnh khiến bà phải nhiều phen lui binh để bảo toàn lực lượng.
 Khi nghe tin Hai Bà trưng dựng cờ khởi nghĩa, bà đã cùng các con cất quân về đây tụ nghĩa, chung lòng chung sức đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi.
Nữ Trưng Vương thấy được tư chất và tài  năng của bà nên đã đặt cho bà là  Lý Thị Ngọc Ba ( Là quan trọng thứ 3 sau Hai Bà Trưng)
Sau chiến thắng, Trưng trắc xưng vương, phong cho bà là Chiêu Dung công chúa, giao cho thái ấp Kim Cốc.

Một ngày đầu xuân, mây mù kéo đến giăng kín cả bầu trời, sóng to, gió lớn nổi lên.
 Bà cùng năm con trai xuống thuyền, không biết là đi về đâu.
 Tới khi sóng lặng, gió êm , nhưng chờ mãi không thấy mẹ con bà trở về, nhân dân ở quanh vùng cho là bà và các con đã hóa thân, bèn lập đền thờ- Đó là ngày mồng 6 tháng chạp.

B- Tài liệu thứ 2: 
 Chầu cũng giáng vào nhà họ Lý tên gọi là Lý Thị Ngọc Ba, sinh ở Quý Hương, An Thái, Vụ Bản, Nam Định ( trong quần thể Phủ Giầy, Nam Định). 
 Sau đó, Chầu trở thành một vị  nữ tướng  tài giỏi, là người mạnh mẽ, khẳng khái, chính trực, nếu cấp dưới làm sai phép quân bà ra lệnh chém luôn rồi mới tấu. 
Chầu giúp vua dẹp giặc, trấn thủ vùng Hà Trung Thanh Hóa, nên được vua phong là Chiêu Dung Công Chúa.
 Khi trở về thiên cung, Chầu được QUỐC MẪU giao cho nhiệm vụ Khâm sai TỨ PHỦ, Tam Tòa, biên chép sổ Thiên Đình, quyền cai bản mệnh.

Chầu Đệ Tứ ít khi ngự đồng, khi ngự đồng Chầu mặc áo vàng, cầm quạt khai quang, múa cờ lệnh.
  
ĐỀN THỜ CHÍNH: Ở đền Chầu Đệ Tứ ( gần Phủ Giầy, Nam Định) và Đền Cây Thị ( Hà Trung, Thanh Hóa), đền Cốc Thượng ở Chương Mỹ , Hà Tây.
  
NGÀY TIỆC: Chầu có hai hóa thân nên có 2 ngày tiệc: Ngày mồng 6 tháng chạp và ngày 14 tháng 3

Có người cho rằng, đền Chầu giống như VĂN PHÒNG của QUỐC MẪU, nên trước khi vào lễ Mẫu ở Phủ Giầy thì phải vào đền trình của CHẦU ĐỆ TỨ, để bà dâng tấu sớ lên cho QUỐC MẪU, như thế mới phải phép.
Khi Chầu ngự đồng, cung văn sẽ hát như sau:

Chầu Đệ Tứ Đấng Nam thiên nữ trang
 Nghiêu Thuấn Đất Sơn Nam có đấng trâm anh
 Quý hương An Thái xã danh
 Có chầu đệ tứ hách danh còn truyền
 Điều thời phụng sắc Hoàng thiên
 Ngự đồng ánh bóng khắp miền gần xa
 Ra uy sát quỷ trừ tà
 Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng
 Khâm sai tứ phủ tuỳ tòng
 Chiêu Dung công chú ngự đồng cứu dân
 Trong nghĩa thân ngoài thời nghĩa dưỡng
 Nương uy trời độ lượng bao dung
 Mặt hoa tươi tốt má hồng
 Gồm lo tứ đức tam tòng vẻ vang
 Mày ngài tóc phượng vấn vương
 Lưng ong má phấn xem càng tốt tươi
 Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
 Đáng lên tài tiên nữ bồng lai.
 Vào tâu ra rộng khoan thai
 Đã trong hiển ứng lại ngoài tối linh
 Chốn thiên đình ca ngâm chầu chực
 Các bộ nàng tiên nữ dâng hoa
 Chầu thôi lại trở ra về
 Khi ra Thiên Bản lúc về Đồi Ngang
 Miếu giữa đường gia ban sắc chỉ
 Bốn chữ vàng chính khí nghiêm trang
 Lân vờn phượng múa nhà vàng
 Thị tòng bộ chúng các nàng đôi bên
 Có phen lên thanh sơn tú thuỷ
 Hoá phép mầu lục trí thần thông
 Quản cai tam phủ công đồng
 Quyền chầu coi sóc đền rồng vào ra
 Sổ tam toà chép biên sau truớc
 Lại sửa sang gương lược trầu cau
 Dù ai tiếp cũng khẩn cầu
 Quyền chầu ra rộng vào tâu thông hành
 Lên thiên đình ngự về thuỷ phủ
 Tiến văn chầu kích cổ tam không

 Mời chầu trắc giáng điện trung
-----------------------------------


The fourth lady of Earth name is Chieu Dung princess.
She is Mai Hoa princess, Penglai fairy,( on heaven) Born in Nam Viet, save people and country.
In my achievements, have a lot of different documents.
A- Please refer to first document :
In the first years, at Thien Loc, Duc Quang temple, of Chuong My, Ha Tay, have Mr. chieftain named Dang Cong Thanh married with Ms. Ly Thi Ngoc.
This couple always do good work so they had five sons.
Her husband R.I.P at the right time encountered confusion, she determined to give her sons inspiration and patriotism.
Then, she called the soldiers to destroy the enemy.
First, have enemy is strong so her must retreat for preserve their forces.
When hear the Hai Ba Trung to build the banner, her with determined to expel enemy out of the country
Nu Trung Vuong saw her qualification and ability, so she give her name is Ly Thi Ngoc Ba (3th important after Hai Ba Trung)
After the victory, Trung Trac to be king, call her name is Chieu Dung Princess, give her Kim Coc fief.
One day in early spring, dark clouds filled the sky, wind waves, floating.
She with five sons get off the boat , don't know where to go.
When waiting wind and waves are smoothly, but not saw them come back, people they was R.I.P. They decided to make the temple at December 6th.
B- Second Document :
She born in Ly’s ancestry. Her name is Ly Thi Ngoc Ba. Born in Quy Huong, An Thai, Vu Ban, Nam Dinh, (Nam Dinh, Phu Giay).
Later, she is clever female general, is a strong person, honest, if subordinates do wrong with allow’s army, She said:” Beheaded soon! submitted to me after”.
She help King clean enemy. Defense at Ha Trung, Thanh Hoa. So king give her name is Chieu Dung princess.


When back to heaven, She was Quoc Mau give her mission : replaced king commanded. Records Heaven’s note. Hold the destiny for everyone.


The fourth Lady Of Earth is very seldom when going into trance. If going into trance, she waer yellow clothes. Hold the paper fan. Torchbearers enlightening. She often twirls the flag.
THE MAIN TEMPLE: At 4Th mother of godness ‘s temple (near Phu Giay, Nam Dinh) and Cay Thi temple , ( Ha Trung, Thanh Hoa ), At Coc Thuong Temple, Ha Tay.
HOLIDAY: she born at two days so her party's December 6th and March 14th.
Some people think that, she is like as of Quoc Mau, so before go Phu Giay temple, must go 4th Lady Of Earth’s temple. For her submitted to Quoc Mau. It’s must right.
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes