THÁNH ÔNG HOÀNG SÁU

Dàn cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
.......................................
......................................................
LÒI GIỚI THIỆU
Cũng như quan Hoàng Tư, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Tám, Quan hoàng sáu không giáng trần nên không có đền thờ riêng và không có thần tích.
 Tuy nhiên có tài liệu cho rằng, Quan Hoàng Sáu là hiện thân của tướng quân HOÀNG LỤC.

TIỂU SỬ CỦA AN BIÊN ĐẠI TƯỚNG QUÂN HOÀNG LỤC:
Tướng quân Hoàng Lục là vị tướng tài  bảo vệ biên cương phía Bắc dưới triều Lý, được nhà Lý phong AN BIÊN TƯỚNG QUÂN.
Ông sinh trưởng trong một gia đình khá giả, dân tộc TÀY, ở làng Lũng Đinh, Châu Thượng Lang.
Năm 18 tuổi, ông được cử làm thổ tù. 
Ông là người khảng khái, trọng nghĩa, khinh tài luôn đem của cải chia cho dân nghèo, được nhân dân trong vùng quí mến.
Năm 1053, thời Lý Thái Tông, trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất, Hoàng Lục đã phối hợp với Nùng Chí Cao chủ động đem quân đánh vào đất Tống, gây thiệt hại lớn cho quân giặc.
Quân của ông và Nùng Chí Cao đi đến đâu đều được nhân dân ủng hộ.
Khi rút về nước, ông tiếp tục chuẩn bị lương thưc, lực lượng để đối phó với quân Tống.
Năm 1076, thời Lý Anh Tông, quân Tống tiến hành xâm lược Đại Việt lần thứ 2, ông và Lưu Kỷ đã lập chiến tuyến tại Quảng Nguyên để chống trả quân giặc
Tương truyền rằng, chính khu vực đền thờ hiện nay, là nơi Hoàng Lục lập trận địa để chặn bước tiến của quân xâm lược Tống.
 Hoàng Lục là một tướng quân tài giỏi, có công lao to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, được triều đình nhà Lý phong chức AN BIÊN TƯỚNG QUÂN, thống lĩnh quân mã bảo vệ biên cương phía Bắc.
 Sau khi ông mất, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ tưởng nhớ công lao to lớn của ông.

ĐỀN THỜ:
Đền thờ của ông Hoàng Lục hiện nay tọa lạc trên ngọn đồi Đoong Linh ( linh thiêng), thuộc làng Chi Choi, xã Đinh Phong, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

NGÀY TIỆC:  Tiệc THÁNH ÔNG HOÀNG LỤC vào ngày 28 tháng 2 âm lịch hàng năm.


____________________________
Like the fourth, the fifth and the eighth male saint (Quan Hoang Tu, Quan Hoang Nam, Quan Hoang Tam), the sixth male saint (Quan Hoang Sau) has never incarnated, so there is no temple and no divinity.
However, there are documents that Quan Hoang Sau is the embodiment of General Hoang Luc.
HISTORY OF GENERAL HOANG LUC:
General Hoang Luc was a general in charge of protecting the northern frontier under the Ly dynasty and was appointed as General An Bien.
He was born in a wealthy family of Tay origin in Lung Dinh village, Chau Thuong Lang.
When he was 18, he was appointed as the chief.
He was an outspoken and respectful who always distibuted the goods to poor people. He was loved by the citizens.
In 1053, in the Ly Thai Tong period, in the fight against Tong enemy, Hoang Luc cooperated with Nung Chi Cao to send troops to the Tong country, causing great damage to the enemy.
His and Nung Chi Cao's troops were supported by the people wherever they went.
When he returned to the country, he contrinued to prepare the food and the force to deal with Tong enemy.
In 1076, during the Ly Anh Tong period, Tong troops invaded Dai Viet for the second time, Hoang Luc and Luu Ky set up the frontline in Quang Nguyen to fight againts the enemy.
Legend has it that the current temple area was the place where Hoang Luc set up the battlefields to block the advance of the Tong invaders.
Hoang Luc was a talented general, having great merits during the two resistance wars against the Tong invaders. He was appointed as An Bien General by the Ly dynasty and was in command of the Northern Frontier Army.
After his death, the people set up a temple to worship him.
TEMPLE:
Hoang Luc's temple is located on Doong Linh hill, Chi Choi village, Dinh Phong commune, Trung Khanh, Cao Bang.
His anniversary is on the 28th of February, Lunar Calendar.
    

       

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes