[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] CUỘC SỐNG

. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. – Lou Holtz
Cuộc sống có 10% là những gì xảy đến với chúng ta và 90% là cách chúng ta đáp lại những điều đó.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes