SỰ TÍCH CHÚA BÀ TÂY THIÊNDành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
....................................
...........................

Đời Hùng Chiêu Vương (ở Sơn Tây) có một ông hào trưởng họ Lăng, vợ là Đào thị Liễu. Hai người thành gia thất đã lâu mà vẫn hiếm muộn về đường con cái.

 Mãi tới năm 40 tuổi, một đêm, hiền thê của ông nằm mộng thấy mình lên núi Tam Đảo lễ bái, chợt thấy một đám mây ngũ sắc hiện ra, nhìn thấy toàn tiên nữ ca múa rất hay.
Lúc tỉnh giấc, bà cho đó là điềm lành. Quả nhiên, sau đó ít lâu, bà mang thai 14 tháng thì sinh hạ được một bé gái, đặt tên là Linh thị Tiêu.
 Tiểu thư họ Linh vì sinh ra trong một gia đình vương trưởng nên được cha mẹ chăm lo cho học hành tử tế: cầm kì thi họa, nữ công nữ tắc. Lớn lên, nàng còn rất giỏi võ và có tài thao lược.
 Do duyên trời sắp đặt nên một lần, Hùng Chiêu Vương lên núi Tam Đảo tế lễ, đã gặp người con gái xinh đẹp, nết na,  ( Lăng Thị Tiêu) liền cho đón rước nàng về kinh, phong làm chnh phi.

Sau đó không lâu, giặc phương Bắc sang xâm lược nước ta. Vua Hùng loan truyền khắp nơi cầu người hiền tài cứu quốc.

 Hưởng ứng lời hiệu triệu, bà về quê chiêu tập binh mã để tới kinh đô đầu quân và được vua tiếp thêm binh sĩ, lương thực, vũ khí để bà cầm quân ra trận đánh giặc.
 Chẳng mấy chốc, quân giặc đại bại thảm hại, bà trở về kinh trong khúc khải hoàn ca của người chiến thắng.
Vua phong thưởng cho bà là TAM ĐẢO SƠN RỤ QUỐC MẪU ĐẠI VƯƠNG.
 Vào một ngày lành tháng tốt, trên trời cao bỗng xuất hiện đám mây ngũ sắc, rồi hạ xuồng phàm trần, sứ giả nhà trời truyền lệnh đón rước nàng về thiên cung.
 Khi sứ giả vừa dứt lời thì nàng biến mất cùng đám mây ngũ sắc. Đó là ngày 15 tháng 2 âm lịch.
 Sau đó, vua Hùng lại gia phong cho bà là  TAM ĐẢO TRỤ QUỐC MẪU ĐỆ NHẤT THƯỢNG ĐẲNG PHÚC THẦN.
 Chúa Tây Thiên là người ban lộc bói toán và cúng lễ.  Chúa thường ít ngự đồng, khi ngự đồng mặc áo đỏ, chít khăn dài trên đầu, chỉ cầm quạt, khai quang
 Nếu trong tiệc hầu có tiến đàn mã( tam tòa chúa bói) thì chúa về chứng đàn màu đỏ.
 - Đền thờ chúa ở Tây Thiên- Tam Dương- Vĩnh Phúc.
 Tiệc Chúa được tổ chức vào ngày 10 tháng 5 âm lịch- là ngày chúa bà  hạ phàm.


Khi thỉnh chúa về cung văn hát:
“Dâng văn Đệ Nhất Chúa Tiên
Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tây Thiên chúa về”
Hay cũng có đoạn hát rằng:
“Cung vàng lầu ngọc thảnh thơi
Trăng thanh gió mát cảnh trời bao la
Nửa đêm giờ Tí canh tà
Chúa đi bạch Phật Di Đà Quan Âm
Phật ban tâm phép nhiệm màu
Quy y Tam Bảo cúi đầu vâng theo”

___________________________________ For those who want to know more about the Mother Goddess religion
………………………………………
In Lord Hung Chieu times, there was a colonel whose wife was Dao Thi Lieu. The two had been married for a long time, but they were still in fertile.
Until the age of 40, one night, the wife dreamed of going to Tam Dao to worship and suddenly seeing a cloud of five colors where there were many fairies dancing.
When she woke up, she thought it was a good omen. Naturally, shortly afterwards, she was 14 months pregnant and gave birth to a baby girl, named Linh Thi Tieu.
The girl, born in a noble family, had both parents care about her study in arts and cooking. When she grew up, she was skilled at martial arts and strategies.
Due to the arrangement of God, Lord Hung Chieu went to Tam Dao to worship and met such a beautiful lady (Linh Thi Tieu). He had people invite her to the palace and married her.
Shortly afterwards, the enemy in the North invaded the country. Hung King recruited the talented people 
all over the country.
Responding to the message, she returned to her town to collect the troops in order to bring them to the capital.
With the support of Hung King for food and weapons, she went out to fight the enemy.
Soon, the enemy was defeated. Linh Thi Tieu returned to the palace in the triumph of the winner.
The King awarded her the title, QUEEN OF TAM DAO SON TRU.
On a good day, colorful clouds suddenly appeared in the sky, and then messengers of the heaven were 
ordered to welcome her to the heaven.
When the messengers had just finished speaking, she disappeared with a cloud of five colors. It was 
February 15th according to the Lunar Calendar.
After that, Hung King awarded her the title TAM DAO TRU QUOC MOTHER GODDESS.
Tay Thien Goddess blesses people the fortune-telling and worshipping abilities. The Goddess rarely appears. 
When she appears, she wears red costumes and a long scarf on her head and hold the fan to clear the temple.
In the ceremony, if there is joss paper, she approves of the red type.
- The temple of Thay Thien Goddess is in Tay Thien – Tam Duong – Vinh Phuc.
- The Goddess’ anniversary is on May 10th – it was the day when she was born.

The song about Tay Thien Goddess:
“A beautiful song about Tay Thien Goddess
Tam Dao, Vinh Phuc, Tay Thien Goddess returns
There is another song about Tay Thien Goddess:
“In a beautiful palace
when there is a bright moon and light wind
At midnight
Tay Thien Goddess appears” 
 
 


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes