VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ ĐỨC TRẦN TRIỀU ( TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG)


An Sinh Vương Trần Liễu lấy bà Lý Thị Thuận Thiên.
 Một hôm, bà mơ thấy có người mặc áo bào xanh tự xưng là người trời xuống đầu thai, rồi giật mình tỉnh giấc,
 Từ sau hôm đó, bà mang thai, đủ ngày đủ tháng hạ sinh được một con trai.
Vào ngày hôm ấy, trong nhà ngào ngạt hương thơm và ánh hào quang, thấy thế nên họ đặt tên con là Tuấn. ( Trần Quốc Tuấn).
Hôm đó là ngày 10 tháng 12.
 Sống trong một gia đình thân vương, được chăm nom, dạy dỗ học hành tử tế, lớn lên ông trở thành một trang tuấn kiệt xuất sắc, văn võ kiêm toàn, tài năng cái thế, trung trinh nhất mực.
 Sau này, Ngài giúp vua Trần 2 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông.
Ông được kết thân cùng Trần Thị Anh Công chúa,, sinh hạ được 4 vương tử và 2 vương nữ.
 Các con của Ngài cùng các gia thân, gia tướng đều anh dũng phi thường, có công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông.
Bản HỊCH TƯỚNG SĨ của ngài mãi được lưu truyền hậu thế.
Trong đó có câu:" Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xẻ thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù. Dẫu trăm thân này có phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác kia có gói trong da ngựa thì ta cũng nguyện xin làm".
 Cuộc đời  của Ngài là tấm gương sáng về tinh thần trung hiếu, nghĩa chí tín.
Muôn đời về sau mãi mãi tôn vinh, các triều đại đều dùng những mĩ từ bậc nhất để tuyên tụng người anh hùng cái thế.
 Vua Trần phong ông là  “Quốc công Tiết chế Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương” hay đức Thượng từ.
 Trần Anh Tông phong ông là “Thượng phụ Thượng Quốc công Bắc Bình Đại nguyên soái Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương”
 Những năm tháng đất nước thái bình, Ngài lại về sống cuộc sống thanh đạm ở Vạn Kiếp và qua đời ở đó.
 Ngài mất 20 tháng 8.
Đền thờ Ngài rất nhiều nhưng có thể kể đến là Đền Kiếp Bạc (Hải Dương), Cố Trạch, Bảo Lộc (Nam Định), Trần Thương (Hà Nam)...
 Đức Thánh Trần được các Thanh đồng có căn bên Trần triều hầu, nhưng thường chỉ những đồng cao đức trọng mới hầu được Ngài,
 Trước kia, hầu đức Thánh Trần phải lên đai thượng (một số người  cho rằng, hầu ngài mà không lên đai thượng là đi ngược lại lối xưa).
 Ngài ngự đồng mặc áo mà đỏ, thêu hổ phù, thắt nét dài trên khăn xếp, chân mang hia, Ngài có thể múa kiếm hoặc cờ. ( cờ có thể bằng khăn tấu).
 Đức Thánh Trần ngự đồng thường chứng giáng cho Thanh đồng đội lệnh, trừ tà sát quỷ, chữa bệnh vô sin, bệnh điên dại do tà nhập.

____________________________________

An Sinh Vuong Tran Lieu maried Mrs. Ly Thi Thuan Thien, one day she dreamed that someone in a green blouse called himself a heavenly reincarnation, startled to wake up,  From that day on she became pregnant, enough for a full day to give birth to a son, in a sweet home with aroma and aura, so it should be named Tuan. ( Tran Quoc Tuan) That day on December 10.  Living in a royal family, being cared for, educated, he grew up to be an outstanding person who is good at martial arts.  Later, he helped Tran king 2 times to defeat the Nguyen Mong enemy, he married Tran Thi Anh The princess gave birth to 4 princes and 2 female princes.  His children and his family members were valiantly successful in the resistance against Nguyen Mong. His poem "Hich tuong si" is forever handed down to posterity...
In which there are sentences: "I often forget to eat, at midnight to pat my pillow, heart aches like a cut, my tears are full, only to be aware of amry skin being cut off, eating liver and taking blood of enemy. althought this 100  body exposed to grass, thousands of other corpses were wrapped in horse skins, so we also prayed to do.

His life is a shining example of the spirit of faith. Everlasting life forever after glorification, the dynasties used the best words to claim.  King Tran rewarded him the title "Quoc Cong Khuyen Nhan Nhan Hung Dao Dai Vuong" or Duc Thuong Tu.  Tran Anh Tong named him "Thượng phụ Thượng Quốc công Bắc Bình Đại nguyên soái Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Lord"  In the years of peaceful country, he returned to live a frugal life in Van Kiep and died there. He died August 20th. His temple is very much but can be mentioned as Kiep Bac Temple (Hai Duong), Co Trach, Bao Loc (Nam Dinh), Tran Thuong (Ha Nam) ...  The Tran Saint wasinvited to the trance ceremonies by spirit mediums in Tran Trieu Hau, but often with great respect to invite him. so that the Tran Saint does not go to the upper belt (some of the upper house servants are going back to the old way).  He dwells in a uniform that wears red, embroidered with tigers, long strokes on a turban, feet with hia, He can dance a sword or a flag, a flag can be made with a scarf.  The Tran Saint often fight against evils.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes