ĐỀN CHẦU BÉ BẮC LỆ

Đền thờ chính của Chầu Bé Bắc Lệ là ngôi đền nhr xinh đẹp, nằm kề cận đền BẮC LỆ ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Nên có một lời nhắn nhủ: Nếu ai vô lễ ở CÔNG ĐỒNG BẮC LỆ ( lần đầu ) thì nhớ mua lễ để dâng Chầu Bé kẻo ( nếu không có lễ) sẽ bị Chầu quở đó nha. Xưa nay vẫn có câu văn rằng: " Tính đành hanh trên đời có một", vì thế bị Chầu quở là " khổ" lắm.
Ở đền đây thì lấy ngày 12/9 làm tiệc Chầu, còn có nơi lấy ngày 19/9 làm tiệc Chầu..
Ngoài ra thì ở các đền khác thì còn có Chầu Bé cùng trên thượng ngàn coi sóc bản đền đó và Chầu chỉ về ngự khi ở chính đền sở tại
Bắc Lệ bao xa, có ai đi Bắc Lệ bao xa
Ai đi Yên Bái phải qua đền chầu
Trên sơn lâm ngồi cao mát mẻ
Cung thỉnh mời chầu bé tối linh
Kim chi ngọc diệp rành rành i i i 
Chầu Bé Bắc Lệ giáng sinh phàm trần
Vốn tiên nữ hằng nga giáng thế
Cỗi trần phà ai dễ biết đâu
Khắp hòa tam thập ngàn châu i i i 
Non nhân nước chí một bầu cảnh tiên
Đã lên đứng danh truyền Việt Nam
          
_______________________
The mail temple of Chau Be Bac Le is a beautiful one, lying near Bac Le temple in Huu Lung village, Lang Son province.
There is one thing you should remember: if anyone visits CONG DONG BAC LE for the first time, remember to buy the offerings for Chau Be, otherwise, you can be  blamed by Chau. There is a sentence: "She is the strictest saint in this life" so if being blamed by her, you may suffer a lot.
In this temple, September 12th is considered Chau Be's anniversary while in some places, that day falls on September 19th.
In other temples, Chau Be together with other forest goddesses takes care of the temples and only appears in the main temple.
Who visits Bac Le
Whoever goes to Yen Bai should visit Chau Be's temple
In the high and airy forest
Chau Be is invited
Cahu Be Bac Le incarnated on Earth
to be a beautiful fairy like the Moon Lady
The people on Earth can hardly realize her

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes