[ NHÓM BOY HỌC TRÒ [ KHÔNG CẦN PHẢI KHÓC



When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.  😀

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes