SỰ TÍCH CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNGDành cho những bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU😍
 ....................
................................


 Chị cả tôi là gái họ Vũ và thiệt may mắn là thầy mở phủ cho chị ấy cũng thờ Chúa nên ngay sau khi hầu tạ bách nhật, chị tôi đã đươc hầu giá CHÚA BÀ 
 Tuy nhiên, phải đến năm 2007, vào một đêm, chị tôi nằm mơ thấy Chúa về báo mộng :" Ngươi hãy tu sửa lại điện và nhớ thờ ta thì tài lộc sẽ tự tìm đến cửa nhà ngươi." 
Y lời dặn của Chúa, chị tôi tu sửa lại điện và rước Chúa về thờ. 
 Khi đó, có một cô bạn đã dâng một pho tượng bằng sứ ( pho tượng đứng) và chị tôi đồng ý liền.
 Từ đó, cuộc sống của chị tôi cũng đỡ vất vả hơn trước. 
Vì là gái họ Vũ, nên chị ấy rất muốn tìm hiểu về sự tích của Chúa bà ( cùng họ Vũ). 
Sau đây là vài nét sơ lược về sự tích của CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG do chị cả tìm hiểu và ghi chép lại: 

CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG: là tiên nữ trên thiên đình, giáng thế vào nhà họ Vũ ở Cấm Giang, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. 
 Chúa là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, giúp vua, hộ quốc. 
Là một nữ tướng tài giỏi, Chúa được Ngô Vương tin tưởng trao quyền cai quản toàn bộ quân lương, quân nhu ngay tại bản doanh. đất Gia Viên.
 Với tài trí, thông minh, khéo léo, Chúa đã lo đầy đủ cho quân sĩ lương thực và vũ khí để ra trận đánh giặc, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang Bạch Đằng, mở đầu cho kỉ nguyên tự chủ sau hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. 
Do công lao to lớn của bà nên vua ban sắc phong: " Hộ quốc trang huy thượng đẳng tôn thần".
 Khi hồi giá về thiên cung, Chúa được Quốc Mẫu giáo phong cho làm CHÚA BÀ NĂM PHUONG, cai quản bản cảnh năm phương đất Việt.
Chúa còn được xưng tôn là BÀ CHÚA QUẬN NĂM PHƯƠNG.
 Chúa  thác ngày 16/ 6 khoảng năm 989- 944. 
Sau khi quy tiên, Chúa bà hiển linh khắp nơi, dạo chơi khắp chốn.
 Vào giờ tý canh ba, Chúa bà hiện ra thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, gọi phu xe rong chơi, rồi trở về cây đa 13 gốc. 
Chúa trả phu xe tiền, nhưng khi người này mở ra coi thì hóa ra toàn tiền âm phủ.
 Người phu xe biết đó là tiên thánh nên dập đầu khấn vái và sau đó,  ổng cầu xin gì cũng được.
 Chúa bà luôn thẳng tay trừng trị kẻ nào còn ngang tàn bạo ngược.
Chúa hành cho chúng chân tay tê liệt, nằm mơ toàn thấy ma quỷ.
 Vào thời đó, có một Me Tây ( thời Pháp) dám có lời bất nhã nơi cửa Chúa, liền bị Chúa hành cho ngứa ngáy, chí rận, chữa mãi mà không khỏi, sau phải đến cầu xin sám hối Chúa bà mới được tha.( khỏi bệnh) 
Me Tây đó đã lập một ngôi đền thờ Chúa rất uy nghi. 
 Giá Chúa bà năm phương chỉ được hầu ở một số nơi như Hải Phòng, Bắc Giang và một số vùng lân cận. Trong các đàn mở phủ thường có dâng một đàn mã ( gọi là đàn Chúa bà) gồm: Hình Chúa bà, hai cô hầu cận, 12 tiên nàng, nón hài, cỗ xe ngựa, có một phu kéo( tất cả đều màu trắng) 
Khi ấy,  người ta sẽ thỉnh Chúa về chứng đàn. 
 Khi hầu Chúa bà không múa mồi mà chỉ khai quang, múa quạt rồi ngự giá.
 Ở một số nơi, người ta hầu Chúa trước Chầu Năm Suối Lân, cũng có nơi hầu sau TAM VỊ CHÚA MƯỜNG. 
Sắc phong đầy đủ của Chúa là NGŨ PHƯƠNG VŨ BẠCH ( QUYẾN) HOA CÔNG CHÚA SẮC sắc phong HỘ QUỐC TRANG HUY THƯỢNG ĐAO TÔN THẦN. 
CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG được thờ ở nhiều nơi, nhưng phải kể đến ĐÌNH CẤM, ĐỀN TIÊN NGA ở Gia Viễn An Dương, Hải Phòng, miếu cây đa 13 gốc..
 Lại kể về chị cả tôi, năm 2012, chi tôi được Chúa báo thay pho tượng đứng bằng pho tượng ( Chúa ngồi ngự tọa ). 
Sau đó hai năm, chị tôi về Hải Phòng bắc ghế hầu Chúa ở Đình Cấm, đền Tiên Nga, và như vậy chị ấy đã hoàn thành được ý nguyện của mình với một thánh nữ trong gia tộc Họ Vũ Võ Việt Nam.

________________________

My sister's family name is Vu. Luckily, her teacher also worships Nam Phuong Goddess. Therefore, 100 days after the trance ceremony, my sister called upon the incarnation of the goddess.
However, until 2007, on one night, she dreamed of Nam Phuong Goddess saying: "Please renovate the shrine and worship me, then wealth will enter your door."
Following the order, my sister remodelled the shrine.
At that time, her friend offered a porcelain statue of Nam Phuong Goddess so she accepted and started worshipping the goddess.
Since then, my sister's life have got better.
Because she also belongs to the Vu family (just like Nam Phuong Goddess), so she really wants to research about the goddess.
Below are the outlines of the divinity about Nam Phuong Goddess:
NAM PHUONG GODDESS: is a fairy in Heaven, born into a Vu family in Cam Giang, Gia Vien, Hai Phong city.
She was a talented and beautiful lady who helped the King and the country.
As a talented general, she was entrusted by Lord Ngo Quyen with the right to govern the food stock and military supplies in Gia Vien.
With intelligence and skillfulness, she provided enough food and weapons for the soldiers, which contributed to the victory in Bach Dang river, opening a period of independence for the country after 1000 years of Chinese conquest.
Because of her great merit, she was ordained "Ho quoc trang huy thuong dang ton than"
After returning to heaven, Nam Phuong Goddess was given the right to control fiver directions of the country.
She passed away on June the 16th in the year of 944 - 989.
After returning to heaven, she often roams around all places.
At night, she appears as a beautiful lady, calling the horse rider to ride her to the 13 rooted banyan tree.
The goddess paid the rider, but when he opened it, it turned out to be joss money.
The rider then knew that he had driven a saint. So he bowed his head and started praying. After that, he was blessed with anything he wanted.
The goddess always punishes those who are cruel. She makes them itchy and disabled and dream of ghosts at night.
At that time, there was a foreigner who dared to badmouth the goddess. She was then punished by the goddess. She was itchy and came out in rashes. It was not until she apologized to the goddess when she was cured of the disease.
The foreigner then set up a temple to worship Nam Phuong Goddess.
The incarnation of Nam Phuong Goddess is only called upon in some areas like Hai Phong, Bac Giang and the surrouding areas. In the trance ceremony, the effigies include: the effigies of Nam Phuong Goddess, two of her servants, 12 fairies, hats and sandals, a carriage and a horse rider. All of them are in white.
At that time, they invite the goddess to approve of the offerings.
When the spirit medium calls upon Nam Phuong Goddess, she often dances with the fan and then returns to heaven.
In some places, they invite Nam Phuong Goddess before Chau Nam Suoi Lan. In other places, Nam Phuong Goddess is invited after THREE GODDESSES OF FORTUNE TELLING.
Nam Phuong Goddess is ordained PRINCESS NGU PHUONG VU BACH QUYEN HOA.
Nam Phuong Goddess is worshipped in many places, including Cam Temple, Tien Nga Temple in Gia Vien, Hai Phong and a temple of 13 rooted banyan tree.
Talking of my sister, in 2012, she dreamed of the goddess telling her to replace a standing statue of hers with a sitting statue. 
Two years after that, she went to Hai Phong to organize trance ceremonies in Cam temple and Tien Nga temple. She has accomplished what she has always wanted as a girl belonging to Vu family.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes