SỰ TÍCH THÁNH ÔNG HOÀNG TÁM BÁT NÙNG ( TƯỚNG QUÂN NÙNG CHÍ CAO)


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
............................
........................................

Ông hoàng Tám Bát Nùng là một trong những THÁNH ÔNG HOÀNG mà tôi ngưỡng mộ nhất trong TỨ PHỦ ÔNG HOÀNG của ĐẠO MẪU VIỆT NAM.
Sở dĩ như vậy vì ông là người dám " cả gan" chống lại triều đình phong kiến bảo thủ, hèn nhát lúc bấy giờ và đánh chiếm cả đất của nhà Tống .
 Có lẽ, hậu thế ngày nay nhiều kẻ  nên soi vào tấm gương ấy mà hiên ngang, đứng thẳng, ngẩng cao đầu trước ngoại bang luôn lăm le dòm ngó muốn xâm chiếm và  biến đất nước mình thành một tỉnh lị tự trị của chúng..
Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về ÔNG TÁM BÁT NÙNG:

Người ta cho rằng, QUAN HOÀNG TÁM không giáng trần nên không có đền thờ và không có thần tích, nhưng có tài liệu lại viết ông có xuống trần và hiện thân là tướng quân Nùng Trí Cao.
TƯỚNG QUÂN NÙNG TRÍ CAO:
Tướng quân Nùng Trí Cao là người dân tộc Nùng. một thủ lĩnh có khí phách phi thường, đã nhiều lần đánh chiếm đất của nhà Tống ( Trung Quốc), chiếm đất của triều đình nhà Lý khiến vua Lý phải khốn đốn song rất nể phục.
Triều đình nhà Lý cũng có lần bắt được ông, nhưng sau đó lại thả ra và phong thêm chức sắc.
Theo " Đại Việt sử kí toàn thư", Nùng Trí Cao là con của ông Nùng Tôn Phúc- Thủ lĩnh châu Thảng Do.
Năm 1038, Nùng Tôn Phúc chiếm châu Vũ Lặc và Quảng Xương, xưng " Chiêu Thánh hoàng đế", lập nước Trường Sinh, phong vợ làm Minh Đức hoàng hậu, phong con cả Trí Thông làm Điền Nha Vương, đồng thời sắm sửa vũ khí, xây dựng thành trì.
Năm 1039, vua Lý Thái Tông thân chinh đem quân đánh Nùng Tôn Phúc, bắt ông và con trai cả về kinh xử tử.
Nùng Chí Cao cùng mẹ chạy đến động Lôi Hỏa, phía Tây Bắc Cao Bằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.
Năm 1041, hai mẹ con ông từ động Lôi Hỏa về chiếm Thảng Do, chiêu tập lực lượng, ;lập nước ĐẠI LỊCH
Triều đình nhà Lý mang quân lên đánh, bắt Nùng Trí Cao về kinh đô nhưng không trị tội mà còn cho ông coi giữ châu Thảng Do, đồng thời cai quản thêm các động Lôi Hỏa, Bình An, châu Tư Lang và được phong làm châu mục Quảng Nguyên.
Năm 1043, vua Lý Thái Tông sai Ngụy Trưng đến châu Quảng Nguyên, phong cho ông tước Thái Bảo, một chức quan cao cấp thời Lý.
Năm 1048, Nùng Trí Cao nổi dậy ở đông Vật Ác ( thuộc đất Tống)
Năm 1050, Ông chiếm được động Vật Dương ( thuộc đất Tống), lập nước NAM THIÊN, đặt hiệu Cảnh Thụy
Năm 1052, sau khi dâng biểu xin cống vua Tống không được, ông đã dẫn 5000 quân tiến đánh Ung Châu, sau đó xưng NHÂN HẬU HOÀNG ĐẾ, đỏi niên hiệu là KHẢI LỊCH, đặt quốc hiệu ĐẠI NAM
Năm 1053, Địch Thanh viên tướng nhà Tống, dẫn quân đánh Nùng Trí Cao, nhà Lý sai Vũ Nhị tiếp ứng, nhưng do tình thế không cứu vãn nổi nên cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao chấm dứt
Trên Cao Bằng, ngoài di tích đền Kì Sầm, nhiều địa phương khác cũng có đền thờ ông như huyện Quảng Uyên, huyện Hà Quảng, huyện Thông Nông, huyện Bảo Lạc.
Đền Kỳ Sầm là nơi thờ chính của Nùng Trí Cao. Khu đền khá rộng, khuôn viên đẹp, nhưng chỉ có 2 cung nhỏ nên rất tĩnh mịch, linh thiêng, huyền bí.
Cung phía trước là cung công đồng thờ quan, quân của ngài.
Cung phía sau thờ ngài và thân mẫu cùng 3 bà vợ: Là người Hoa, Kinh, Nùng.
Văn ông Tám Bát Nùng như sau:

Gương anh dũng ngàn xưa lưu để
Đất Cao Bằng tú khí chung linh
Trời nam có đức thánh linh
Họ Nùng đệ bát hùng anh tuyệt vời ./
Giận bạo chúa bao đời áp bức
Thù ngoại xâm Tống giặc cường hung
Thề rằng không độ trời chung,
Tuốt gươm quét sạch thù trong giặc ngoài./
Dư trăm trận mưa rơi sấm giật
Đôi trượng đồng dạy đất trời long
Bát Nùng nối nghiệp gia phong
Noi gương tiên tổ - họ Nùng - Trí Cao./
Ông Bát Nùng ra vào sinh tử
Trượng tung bay tuyết phủ hoa khai
Xá gì đạn lạc tên rơi
Trên đời hồ dễ mấy ai anh hào./
Thân bách chiến ra vào sinh tử
Đôi thần trùy nhẹ tựa hồng mao
Trần hoàn nhẹ gánh gian lao
Cõi trời giở sổ Nam Tào có tên./
Rước ông Bát về miền tiên giới
Đất Cao Bằng nhớ lại công ơn
Nhân dân thờ phụng khói hương
Nhớ người tráng sĩ hiên ngang anh hùng./
Thưở niên thiếu kiếm cung yên ngựa
Sinh vì đời, thác trợ muôn dân
Oai linh lẫm liệt thánh thần
Một lòng vì nước vì dân vì đời./
Gương anh khí sáng ngời muôn thuở
Chí hào hùng rạng rỡ non sông
Vinh quang thay giòng giống Lạc Hồng
Ngàn thu còn nhớ ông Bát Nùng Trí Cao ./
Nguồn:


_____________________________
Ong Tam Bat Nung is one of the saints I admire the most in the Mother Goddess religion.
This is because he was brave enough to go against the conservative dynasty and conquered the land of Tong dynasty.
Perhaps, people nowadays should look at that mirror and stand ahead before the foreigners who always look forward to invading  and turning their country into an autonomous province of theirs.
Let's find out about Ong Tam Bat Nung:
It is said that Quan Hoang Tam did not incarnate so there is no temple and no divinity, but there are some documents saying that he is the embodiment of General Nung Chi Cao.
General Nung Chi Cao:
General Nung Chi Cao was a person belonging to Nung ethnic group. He was an extraordinary leader who repeatedly captured the land  of the Tong dynasty (China) and occupied the land of Ly dynasty, causing King Ly  miserable, yet respectful.
The Ly dynasty arrested him once, yet let him out and rewarded him.
Nung Tri Cao was the son of Nung Ton Phuc - leader of Thang Do area. 
In the year of 1038, Nung Ton Phuc occupied Vu Lac and Quang Xuong and became the King. He established the country named Truong Sinh and entitled his wife Queen Minh Duc and his elest son the Lord. He also bought weapons and started building the citadel.
In 1039, King Ly Thai Tong sent troops to fight against Nung Ton Phuc, arresting and executing him and his oldest song.
Nung Chi Cao and his mother ran to Loi Hoa, northwest of Cao bang province in Guangxi province of China.
In 1041, they occupied Thang Do, recruting soldiers and establishing the country named Dai Lich.
The Ly dynasty brought troops to fight against him, but they did not arrest him. Instead, they gave him the power to govern Thang Do together with Loi Hoa, Binh An, Tu Lang and entitled him the governor of Quang Nguyen.
In 1043, King Ly Thai Tong asked Nguy Trung to go to Quang Nguyen area and entitled Nung Chi Cao "Thai Bao", a higher rank in the dynasty.
In 1048, Nung Chi Cao revolted in the Vat Ac Cave.
In 1050, he occupied Vat Duong Cave (which was located in China) and established the country named Nam Thien.
In 1052, after submitting the request to King Tong in vain, he, together with 5000 soldiers attacked and occupied Ung Chau, then claimed himself King Nhan Hau and named the country Dai Nam.
In 1053, a general in Tong dynasty sent troops to fight against Nung Chi Cao. The Ly dynasty asked Vu Nhi to support. The uprising of Nung Chi Cao ended.
In Cao Bang, beside the relics of Ki Sam, there are his temples in various cities such as Quang Nguyen province, Ha Quang province, Thong Nong province and Bao Lac province.
Ky Sam Temple is the main temple where Nung Chi Cao is worshipped. The temple is quite wide, with beautiful campus, but there are only two small palaces so it is very quite and mysterious.
The front palace worships his soldiers.
The back palace worships his mother and him and his three wives from Kinh, Nung and China.
Some sentences in the song about him:
The mirror of a hero
in a sacred Cao Bang area
In the south, there is a saint
belonging to Nung family
Irritated at the tyranny the authority had
Angry at the Tong enemy
He swore not to give in
and used the sword to repel the invaders
He went through thousands of fights
and followed the mirror of ancestors
He was Nung Tri Cao
Bat Nung went through a lot of fierce fights
....


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes